یادگیری سازمانی

مقاله ترجمه شده تأثیر رویکردهای سازمانی بر عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

136 بازدید
مقاله ترجمه شده بازنگری ناهماهنگی شناختی: نوع شناسی حالات شناختی پس از تصمیم گیری خریداران B2B و پیامدهای آن برای متخصصان فروش

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  24 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44  صفحه WORD (بیشتر…)

400 بازدید
مقاله ترجمه شده چگونه پرتفولیو پروژه اصلی دولت بریتانیا را اندازه گیری و مدیریت کنیم؟

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD (بیشتر…)

185 بازدید
مقاله ترجمه شده مرور انتقادی بر ادبیات فراموشی سازمانی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

230 بازدید
مقاله ترجمه شده مسیرهای یادگیری سازمانی بر اساس پذیرش صنعت ۴٫۰: مطالعه تجربی با تولید کنندگان برزیلی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

304 بازدید
مقاله ترجمه شده یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (مروری Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه WORD (بیشتر…)

563 بازدید
مقاله ترجمه شده سبک های رهبری و مهارت های توسعه یافته از طریق یادگیری مبتنی بر بازی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه WORD (بیشتر…)

1603 بازدید
مقاله ترجمه شده : استفاده از رویکرد مدیریت دانش در کسب شبکه های یادگیری سازمانی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   16 صفحه word (بیشتر…)

975 بازدید
مقاله ترجمه شده : یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  25 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

982 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت : هوش تجاری و یادگیری سازمانی: یک بررسی تجربی از فرایندهای ایجاد ارزش

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  59  صفحه word (بیشتر…)

1349 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15 صفحه word (بیشتر…)

1630 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP)

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

924 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد