مدیریت تغییر

مقاله ترجمه شده شیوه های مدیریت منابع انسانی کارآمد و آمادگی برای تغییر: یک مدل یکپارچه شامل تعهد عاطفی، عملکرد کارکنان و نقش تعدیل کننده فرهنگ سلسله مراتبی

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39 صفحه WORD (بیشتر…)

524 بازدید
مقاله ترجمه شده رهبری و بسیج برای تغییر: نقش میانجی رهبری توزیع شده

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD (بیشتر…)

479 بازدید
مقاله ترجمه شده استراتژی اقیانوس سبز: دموکراتیک سازی دانش کسب و کار برای رشد پایدار

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه WORD (بیشتر…)

1074 بازدید
مقاله ترجمه شده مدل برنامه ریزی استراتژیک برای افزایش سودآوری SME های برون سپاری منابع انسانی از طریق تحول دیجیتال

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

907 بازدید
مقاله ترجمه شده ادراک مدیران از اعتماد در محل کار در زمان تغییر استراتژیک

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

793 بازدید
مقاله ترجمه شده پیاده سازی استراتژی و تحول سازمانی: چگونه بازسازماندهی رسمی بر شبکه های حرفه ای تاثیر می گذارد.

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه word (بیشتر…)

1658 بازدید
مقاله ترجمه شده : هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 8 صفحه word (بیشتر…)

1930 بازدید
مقاله ترجمه شده :  مسیرهایی به سمت تغییر کل جامعه : مطالعه  موردی راجع به نقش تعهد مدرسه و تحصیلات محیطی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  20 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1002 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :مفاهیم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ایمن در تیم های کاری

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   14 صفحه word (بیشتر…)

1205 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:   5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  8  صفحه PDF (بیشتر…)

1304 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده برداشت انتقادی از تغییر سازمانی

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11 صفحه word (بیشتر…)

1226 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد