مدیریت تعارض

مقاله ترجمه شده دورکاری و مروری بر مرزهای کار و زندگی

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 30   صفحه WORD (بیشتر…)

324 بازدید
مقاله ترجمه شده دیدگاه تعارض کار و زندگی در دورکاری

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  18 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

288 بازدید
مقاله ترجمه شده قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD (بیشتر…)

704 بازدید
مقاله ترجمه شده مدل های تعارض درون گروهی در مدیریت

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 22  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  53  صفحه WORD (بیشتر…)

629 بازدید
مقاله ترجمه شده : مشروعیت سازمانی ،تعارض و ظاهر سازی: چشم انداز جایگزین نقش حسابرسی داخلی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   9 صفحه word (بیشتر…)

1146 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اداره کردن تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   23 صفحه word (بیشتر…)

1300 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14   صفحه word (بیشتر…)

1308 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اثر گرایش ها و حالات قدیمی و مدیریت تعارض بر رضایت مشتری و احیای خدمات

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

1116 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد