بهره وری

مقاله ترجمه شده تأثیر ظرفیت های سطح شرکت و سطح پروژه بر کیفیت سیستم CRM و بهره وری سازمانی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  46  صفحه WORD (بیشتر…)

259 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر COVID-19 بر کارایی موسسات مالی خرد

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

943 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت زیست محیطی و بهره وری نیروی کار: نقش تعدیل کننده مدیریت کیفیت

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه WORD (بیشتر…)

569 بازدید
مقاله ترجمه شده بهبود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر اساس ماژول های دیجیتال مفهوم “صنعت ۴٫۰”

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه WORD (بیشتر…)

453 بازدید
مقاله ترجمه شده کارآیی شرکتهای بیمه اردنی و عوامل تعیین کننده آن

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه WORD (بیشتر…)

402 بازدید
مقاله ترجمه شده اندازه گیری بهره وری سیستم تولیدی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

528 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  25 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34 صفحه WORD (بیشتر…)

780 بازدید
مقاله ترجمه شده حساسیت  های بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   12 صفحه word (بیشتر…)

969 بازدید
مقاله ترجمه شده :  چگونه توانایی های بازاریابی و عملکرد فعلی در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی است؟

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 40  صفحه word (بیشتر…)

1242 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

666 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

928 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

990 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد