استرس شغلی

مقاله ترجمه شده بررسی ادبی سیستماتیک حالات و رفتارهای روانشناختی منفی در فروش

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی ترویجی ( مروری Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48   صفحه WORD (بیشتر…)

438 بازدید
مقاله ترجمه شده تاثیر عوامل استرس زا شغلی بر روی رفتار صدا : چشم انداز تخلیه نفس

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   33 صفحه WORD (بیشتر…)

665 بازدید
مقاله ترجمه شده : هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 8 صفحه word (بیشتر…)

1512 بازدید
مقاله حسابداری ترجمه شده : استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1515 بازدید
مقاله ترجمه شده : خودکشی مرتبط با کار

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه word (بیشتر…)

574 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه word (بیشتر…)

1086 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : استرس سازمانی : نقش تمایلات بوروکراتیک کارکنان

سال نشر: 2004 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   15 صفحه word (بیشتر…)

1034 بازدید
مقاله ترجمه شده تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      22   صفحه word (بیشتر…)

1182 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد