45000 تومان

مقاله ترجمه شده تعامل مشتریان با کارکنان در فعالیت های خدماتی : پیوند رفتارهای تعامل خدماتی کارکنان و مشتری از طریق انرژی ارتباطی و انسجام تعامل

سال نشر: ۲۰۲۰ نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۵ صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۶   صفحه WORD

مشاهده و خرید
34000 تومان

مقاله ترجمه شده اقتصاد یا اخلاق؟ بررسی نقش انتظارات CSR در تبیین درک ، انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی فعال مصرف کنندگان در مورد سوء رفتار شرکت ها

سال نشر: ۲۰۱۹ نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴   صفحه WORD

مشاهده و خرید