آموزش حسابداری

مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر نتایج تحقیقات حسابداری در کشورهای در حال توسعه: یک مطالعه اکتشافی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 23  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  55  صفحه WORD (بیشتر…)

184 بازدید
مقاله ترجمه شده تفکر انتقادی در آموزش حسابداری

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  52  صفحه WORD (بیشتر…)

598 بازدید
مقاله ترجمه شده فعالیت های یادگیری تجربی در آموزش حسابداری دانشگاهی: یک مرور ادبی سیستماتیک

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

745 بازدید
مقاله ترجمه شده آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه WORD (بیشتر…)

1495 بازدید
مقاله ترجمه شده : مروری بر مطالعات آموزش حسابداری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  31 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  60  صفحه word (بیشتر…)

1387 بازدید
مقاله ترجمه شده :  اثربخشی روش مبتنی بر تلفن همراه در مقابل  یادگیری چهره به چهره  در سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه word (بیشتر…)

1293 بازدید
مقاله ترجمه شده :  آموزش کنترل های داخلی به دانشجویان حسابرسی از دیدگاه حسابرسی داخلی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه word (بیشتر…)

1327 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری : براوردن تقاضا برای حسابداران شهرداری :دوره حسابداری دولتی و غیر انتفاعی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   20 صفحه word (بیشتر…)

1541 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری: مقاومت استادان حسابداری در برابر فن آوری های جدید آموزشی در آموزش عالی

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word (بیشتر…)

1356 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده :درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانونی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24   صفحه word (بیشتر…)

1643 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : گکو و قو های سیاه و سفید: تئوری های مالی در برنامه آموزشی دوره کارشناسی بریتانیا

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه word (بیشتر…)

1327 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 31   صفحه word (بیشتر…)

1296 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد