سرمایه انسانی

مقاله ترجمه شده اثرگذاری سرمایه هوشمند و یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

61 بازدید
مقاله ترجمه شده گزارشگری منابع انسانی: مفاهیم مربوط به حاکمیت شرکتی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

371 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی سازمان هایSME

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه WORD (بیشتر…)

227 بازدید
مقاله ترجمه شده تنظیم بازار کار ، تنوع دانش و مهارت و عملکرد نوآوری ملی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   39 صفحه WORD (بیشتر…)

692 بازدید
مقاله ترجمه شده بررسی نقش سرمایه انسانی و ظرفیت های بازاریابی پویا در بخش مهمان نوازی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه WORD (بیشتر…)

1378 بازدید
مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی و نوآوری: اهمیت ساختار وظیفه سازمانی بهینه

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD (بیشتر…)

763 بازدید
مقاله ترجمه شده کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28 صفحه WORD (بیشتر…)

863 بازدید
مقاله ترجمه شده : تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های تولیدی عرضه شده در بورس

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

1064 بازدید
مقاله حسابداری ترجمه شده : حسابداری سرمایه انسانی: مروری بر ادبیات

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه word (بیشتر…)

1048 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

950 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه word (بیشتر…)

1061 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه word (بیشتر…)

1030 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد