ساختار سازمانی

مقاله ترجمه شده تأثیر ساختار سازمانی بر پیچیدگی مدیریت مبتنی بر ارزش

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

255 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر رفتار سازمانی بر اثربخشی شرکت

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه WORD (بیشتر…)

463 بازدید
مقاله ترجمه شده اهمیت ساختار سازمانی برای موفقیت TQM و رضایت مشتری

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28  صفحه WORD (بیشتر…)

651 بازدید
مقاله ترجمه شده ستاد مرکزی شرکت در تئوری طراحی سازمان: دیدگاه اقتصاد سازمانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه WORD (بیشتر…)

653 بازدید
مقاله ترجمه شده چگونه شرکت ها تغییرات سازمانی را برای دستیابی به استراتژی های اکتشافانه تر انجام می دهند

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   43 صفحه WORD (بیشتر…)

791 بازدید
مقاله ترجمه شده مشارکت در طراحی ساختارهای سازمانی مناسب برای مهندسی سیستم

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  6 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه WORD (بیشتر…)

724 بازدید
مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی و نوآوری: اهمیت ساختار وظیفه سازمانی بهینه

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD (بیشتر…)

953 بازدید
مقاله ترجمه شده چگونه ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید تأثیر می گذارد

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

1246 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه word (بیشتر…)

1373 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : استرس سازمانی : نقش تمایلات بوروکراتیک کارکنان

سال نشر: 2004 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   15 صفحه word (بیشتر…)

1436 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : سرمایه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی سازمان

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   14 صفحه word (بیشتر…)

1318 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: بررسی محیط کسب و کار، برخی مسائل مفهومی

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8 صفحه word (بیشتر…)

1052 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد