تغییر سازمانی

مقاله ترجمه شده مقابله کارکنان با تغییرات سازمانی در مواجهه با یک بیماری همه گیر: نقش ارتباطات داخلی شفاف

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

545 بازدید
مقاله ترجمه شده دانش ضمنی و صریح به عنوان پیش بین های تغییر سازمانی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

596 بازدید
مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل رهبری استراتژیک برای تحول سازمانی و دلبستگی کارکنان

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 5  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

988 بازدید
مقاله ترجمه شده قدرت درک شده سیستم منابع انسانی و واکنش های کارکنان نسبت به تغییر: بررسی مجدد اختیارات منابع انسانی به عنوان عامل تغییر

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

986 بازدید
مقاله ترجمه شده ارزیابی تأثیر آموزش مهارت های مربیگری بر رفتارهای سازمانی و فردی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه WORD (بیشتر…)

1161 بازدید
مقاله ترجمه شده پیاده سازی استراتژی و تحول سازمانی: چگونه بازسازماندهی رسمی بر شبکه های حرفه ای تاثیر می گذارد.

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه word (بیشتر…)

1695 بازدید
مقاله ترجمه شده : سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 19 صفحه word (بیشتر…)

2143 بازدید
مقاله ترجمه شده : هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 8 صفحه word (بیشتر…)

1961 بازدید
مقاله ترجمه شده :  برداشت: یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

926 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25  صفحه word (بیشتر…)

1195 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :مفاهیم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ایمن در تیم های کاری

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   14 صفحه word (بیشتر…)

1217 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد