تحقیق در عملیات

مقاله ترجمه شده یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی برای مسئله انتخاب مشاور در پروژه ERP

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه WORD (بیشتر…)

251 بازدید
مقاله ترجمه شده یک مدل بهینه سازی فازی برای طراحی یک شبکه کارآمد برای زنجیره تامین خون تحت عدم قطعیت و اختلال

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 55  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  66  صفحه WORD (بیشتر…)

177 بازدید
مقاله ترجمه شده بهینه سازی مسیر چندین قطار برای جدول زمانی مصرف بهینه انرژی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  26 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44  صفحه WORD (بیشتر…)

313 بازدید
مقاله ترجمه شده مدلی برای اصلاح الگوی خدمات حمل و نقل عمومی با در نظر گرفتن ظرفیت های تحمیل شده COVID-19

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   37 صفحه WORD (بیشتر…)

231 بازدید
مقاله ترجمه شده برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی :  رویکرد روش های چندگانه

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   37 صفحه WORD (بیشتر…)

583 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل فنی و سازمانی در ظهور مدیریت پروژه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:30  صفحه word (بیشتر…)

1368 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده یک الگوریتم شاخه و کران برای مسائل تخصیص کارگر به خط مونتاژ و بالانس

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه word (بیشتر…)

1581 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17 صفحه word (بیشتر…)

1285 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری : نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     10    صفحه word (بیشتر…)

1349 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد