ارزیابی عملکرد

مقاله ترجمه شده عملکرد سیستم های ارزیابی عملکرد: درک ارتباط بین ساختار ارزیابی و شکایات تبعیض ارزیابی

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  21 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

197 بازدید
مقاله ترجمه شده بحث در مورد “تأثیر حسابداری ارزش منصفانه بر نقش ارزیابی عملکرد سود”

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 5  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه WORD (بیشتر…)

317 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت پویایی های پروژه های گروهی در آموزش عالی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 19  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 49   صفحه WORD (بیشتر…)

265 بازدید
مقاله ترجمه شده ارزیابی عملکرد برای پروژه های دولتی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه WORD (بیشتر…)

611 بازدید
مقاله ترجمه شده بکارگیری مدل هوش تجاری برای ارزیابی آموزش عالی ملی ایران

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه WORD (بیشتر…)

694 بازدید
مقاله ترجمه شده ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی ، معرفی یک تکنیک دو سطحی: مطالعه موردی مراکز تماس

سال نشر: 2015 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44  صفحه WORD (بیشتر…)

888 بازدید
مقاله ترجمه شده استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 18  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 53 صفحه WORD (بیشتر…)

1085 بازدید
مقاله ترجمه شده : الگوهای رفتاری برنامه های ارزیابی عملکرد زیست محیطی

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

1414 بازدید
مقاله ترجمه شده : پیش بینی عملکرد پروژه با توجه به تاثیر سبک رهبری در چابکی سازمانی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1283 بازدید
مقاله ترجمه شده : پیشرفت ها در زمینه گزارش دهی عملکرد دولت محلی 

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14   صفحه word (بیشتر…)

959 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : حسابرسان مستقل” ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 30 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2612 بازدید
مقاله ترجمه شده پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گره ای با ارتباط اینترنتی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     19    صفحه word (بیشتر…)

1007 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد