علوم تربیتی

مقاله ترجمه شده تصویری کلی از سواد دیجیتال

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  4 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه WORD (بیشتر…)

178 بازدید
مقاله ترجمه شده بررسی انتقادی رابطه بین پارادایم، روش شناسی، طرح و روش در پژوهش

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

149 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر انگیزش بیرونی ، انگیزش ذاتی و خودکارآمدی اجتماعی بر تمایل به شرکت در مسابقات انگلیسی فراگیران پیش دانشگاهی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD (بیشتر…)

1203 بازدید
مقاله ترجمه شده آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه WORD (بیشتر…)

1508 بازدید
مقاله ترجمه شده : نقش میانجی توانایی دانشجویان در امتناع از مصرف الکل ، در رابطه ی بین بی اختیاری با مصرف بیش از حد الکل

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16   صفحه word (بیشتر…)

1292 بازدید
مقاله ترجمه شده دلبستگی به همتایان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده سلامت روانی نوجوانان

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

1332 بازدید
مقاله ترجمه شده : عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 18 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1382 بازدید
مقاله ترجمه شده علوم اجتماعی : تعامل اجتماعی ،بسط و یادگیری با عوامل آموزشی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18   صفحه word (بیشتر…)

1138 بازدید
مقاله ترجمه شده یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1130 بازدید
مقاله ترجمه شده :  فرهنگ و تحول مدارس: بررسی تاثیرات فرهنگ مدرسه در فرآیند تغییرات

سال نشر: 2004 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

1064 بازدید
مقاله ترجمه شده : فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

1026 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد