ERP

مقاله ترجمه شده تقویت و توانمندسازی سیستم های کنترل مدیریت از طریق فناوری اطلاعات: نقش مهم شفافیت داخلی و شفافیت جهانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 50   صفحه WORD (بیشتر…)

264 بازدید
مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر قصد اتخاذ ERP ابری با استفاده از یک رویکرد جامع

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  26 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

608 بازدید
مقاله ترجمه شده عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانیERP

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

647 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش میانجی پیچیدگی سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 42   صفحه WORD (بیشتر…)

1266 بازدید
مقاله ترجمه شده بهبود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر اساس ماژول های دیجیتال مفهوم “صنعت ۴٫۰”

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه WORD (بیشتر…)

798 بازدید
مقاله ترجمه شده : تفاوت در ارزش ERP بین شرکت های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

1039 بازدید
مقاله ترجمه شده :تاثیر عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی منابع انسانی در عملکرد کسب و کار

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1178 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17 صفحه word (بیشتر…)

1158 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17  صفحه word (بیشتر…)

1201 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی (MA) در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه word (بیشتر…)

1202 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد