هویت سازمانی

مقاله ترجمه شده تغییرات کاری و ادراک کارکنان از استفاده همکاران از سیاست کاری انعطاف پذیر

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

313 بازدید
مقاله ترجمه شده دیدگاه دیالکتیک معماری در سیستم های بازاریابی فضایی

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه WORD (بیشتر…)

317 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر نظارت سوء استفاده گرانه بر هویت یابی سازمانی: تجزیه و تحلیل میانجیگر تعدیل شده

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

466 بازدید
مقاله ترجمه شده تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای سبز حمایتی و رفاه کارکنان هتل

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

1137 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 42 صفحه word (بیشتر…)

1018 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه word (بیشتر…)

1741 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد