مدیریت کیفیت

مقاله ترجمه شده بهبود کیفیت با استفاده از مدل کانو برای پیروزی در رقابت در صنعت خدمات

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه WORD (بیشتر…)

104 بازدید
مقاله ترجمه شده روابط بین مدیریت کیفیت، نوآوری و عملکرد: مرور ادبی نظام مند

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 20  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 61   صفحه WORD (بیشتر…)

210 بازدید
مقاله ترجمه شده کیفیت تحول آفرین در موسسات آموزش عالی (HEIs): مفهوم سازی ، توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 41   صفحه WORD (بیشتر…)

370 بازدید
مقاله ترجمه شده ارزیابی و اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات بر اساس تجزیه و تحلیل شکاف با فرآیند شبکه تحلیلی

سال نشر: 2017 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  32 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD (بیشتر…)

326 بازدید
مقاله ترجمه شده اهمیت ساختار سازمانی برای موفقیت TQM و رضایت مشتری

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28  صفحه WORD (بیشتر…)

530 بازدید
مقاله ترجمه شده موضوعات مدیریت دانش در چارچوب مدل تعالی EFQM

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: مفهومی (Conceptual paper) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

550 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت زیست محیطی و بهره وری نیروی کار: نقش تعدیل کننده مدیریت کیفیت

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه WORD (بیشتر…)

941 بازدید
مقاله ترجمه شده اثر میانجی اقدامات کیفیت در رابطه بین اقدامات ناب و تناسب تولید

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  24 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD (بیشتر…)

1031 بازدید
مقاله ترجمه شده بررسی آمادگی ویژگی های فرهنگ سازمانی برای اجرای TQM

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

1076 بازدید
مقاله ترجمه شده اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 19  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

844 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  25 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34 صفحه WORD (بیشتر…)

1144 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 27 صفحه WORD (بیشتر…)

864 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد