سرمایه در گردش

مقاله ترجمه شده شرکت های خانوادگی و مدیریت سرمایه در گردش

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

175 بازدید
مقاله ترجمه شده سیستم های کنترل مدیریت مبتنی بر ارزش و پویایی سرمایه در گردش

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  28 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 88   صفحه WORD (بیشتر…)

307 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت سرمایه در گردش و سن مدیر عامل

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  52  صفحه WORD (بیشتر…)

337 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت سرمایه در گردش: اثرات مالی و ارزیابی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

775 بازدید
مقاله ترجمه شده چرخه تبدیل نقدی و عملکرد شرکت

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 25 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

868 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد