کنترل داخلی

مقاله ترجمه شده توانمندی مدیریت، کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه WORD (بیشتر…)

408 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابرسی های کنترل داخلی اجباری، اصلاحات حسابرسی، و کیفیت گزارشگری مالی

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 24  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51  صفحه WORD (بیشتر…)

639 بازدید
مقاله ترجمه شده تاثیر سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات غیر مالی بر موفقیت شرکت

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه WORD (بیشتر…)

441 بازدید
مقاله ترجمه شده تجربه خارجی در سازماندهی و ارزیابی سیستم کنترل و حسابرسی داخلی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

798 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی:  47 صفحه WORD (بیشتر…)

3206 بازدید
مقاله ترجمه شده :  آموزش کنترل های داخلی به دانشجویان حسابرسی از دیدگاه حسابرسی داخلی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه word (بیشتر…)

1349 بازدید
مقاله ترجمه شده : حسابرسی داخلی در برابر کنترل و مربی گری داخلی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19  صفحه word (بیشتر…)

1254 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد