سیاست اقتصادی

مقاله ترجمه شده عدم قطعیت سیاست اقتصادی و چسبندگی هزینه

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD (بیشتر…)

166 بازدید
مقاله ترجمه شده: “جستجوی گنج در اقیانوس سبز” با حمایت سیاست در اقتصاد انتقالی

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 17  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

133 بازدید
مقاله ترجمه شده عدم قطعیت انتخابات، عدم قطعیت سیاست اقتصادی و عدم قطعیت بازار مالی: تحلیل بازارهای پیش بینی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44 صفحه WORD (بیشتر…)

418 بازدید
مقاله ترجمه شده تنظیم بازار کار ، تنوع دانش و مهارت و عملکرد نوآوری ملی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   39 صفحه WORD (بیشتر…)

555 بازدید
مقاله ترجمه شده  آیا عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت و احساسات سرمایه گذار می تواند بازده سهام اسلامی را پیش بینی کند؟ چشم انداز چند بعدی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD (بیشتر…)

537 بازدید
مقاله ترجمه شده عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD (بیشتر…)

769 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15   صفحه word (بیشتر…)

1216 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   29  صفحه word (بیشتر…)

1106 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد