بانکداری اسلامی

مقاله ترجمه شده آیا اسلام گرایی برای ثبات بانک های اسلامی در نظام های بانکی دوگانه اهمیت دارد؟

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   49 صفحه WORD (بیشتر…)

281 بازدید
مقاله ترجمه شده بررسی تجربی اخلاق بازاریابی اسلامی و بازاریابی همگرایی به عنوان عوامل کلیدی در بهبود عملکرد بانک های اسلامی

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 25  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

455 بازدید
مقاله ترجمه شده رفتار هموارسازی سود و اثر همسازی ذخایر زیان وام در بانک های اسلامی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 26  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه WORD (بیشتر…)

486 بازدید
مقاله ترجمه شده ذخایر زیان وام و کیفیت حسابرسی: شواهدی از بانک های اسلامی MENA و بانک های متعارف

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

476 بازدید
مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری در بانک های اسلامی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  48  صفحه WORD (بیشتر…)

570 بازدید
مقاله ترجمه شده ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ثبات در بانک های اسلامی و متعارف

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 41  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD (بیشتر…)

767 بازدید
مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  22 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD (بیشتر…)

1061 بازدید
مقاله ترجمه شده : ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکتی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  21 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 43 صفحه WORD (بیشتر…)

2006 بازدید
مقاله ترجمه شده : ریسک و سودآوری بانک های اسلامی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه word (بیشتر…)

1606 بازدید
مقاله ترجمه شده :  حاکمیت شرکتی در بانک های اسلامی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1217 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11 صفحه word (بیشتر…)

1656 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (مرسوم) مدل کسب و کار، بهره وری و ثبات

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    27 صفحه word (بیشتر…)

1604 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد