ارزش برند

مقاله ترجمه شده بررسی تأثیرات رو به رشد ادراکات کارکنان خط مقدم هتل از برند بر پیامدهای خدمات مطلوب

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29  صفحه WORD (بیشتر…)

583 بازدید
مقاله ترجمه شده اصول اخلاقی در برندسازی، روابط برند مشتری، استراتژی ارزش برند و ایجاد برند به عنوان یک موسسه اجتماعی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

1064 بازدید
مقاله ترجمه شده استفاده از ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده در برندسازی هتل لوکس

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 31 صفحه WORD (بیشتر…)

1414 بازدید
مقاله ترجمه شده :  چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند ارزشمند هستند

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه word (بیشتر…)

2481 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیرات دو شیوه ارتباطات بین نسلی بر ارزش برند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     23    صفحه  WORD (بیشتر…)

1523 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی اعتبار ساختارهای ارزش ویژه برند

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18 صفحه word (بیشتر…)

1376 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : کیفیت برند، وفاداری برند، رضایت مشتری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1592 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   15 صفحه word (بیشتر…)

1404 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد