دانلود مقاله انگلیسی ISI حسابداری با ترجمه پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h98

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ISI حسابداری با ترجمه  پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

عنوان انگلیسی:

Accounting management tools in Romanian European Social Fund implementation

چکیده فارسی:

صندوق اجتماعی اروپایی به طور دقیقی در مدیریت به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران، مقامات مسئول کشورها از طریق هزاران پروژه توسعه یافته توسط قرارداد کمک مالی افراد ذینفع، با توجه به اصول مدیریت مالی درست وصحیح  اجراشده که به عنوان ترکیب  مناسبی از: منابع اقتصادی تخصیص داده شده و تخصیص بهینه منابع نسبت شاخص های خروجی و اثربخشی عملیات تامین مالی شده است. هدف این مقاله مشارکت در پیاده سازی مدیریت مالی مستدل و صحیح وجوه با ارائه  به علاقه مندان در تجزیه و تحلیل عملکرد برخی از هزینه ها مبتنی بر مدل های حسابداری مدیریت است. نتایج حاصل از اعمال روش های حسابداری مدیریت عبارتند از: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ، هزینه یابی مستقیم و هزینه های استاندارد برای اجرای خصوصیات معین صندوق می باشند که درمدل های هزینه یابی جهت دار حسابداری مدیریت  مرتبط هستند که ممکن است عملا برای تجزیه و تحلیل عملکرد ،تصمیم گیری و گزارش استفاده   شود.

واژه های کلید: حسابداری مدیریت،هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ،هزینه های استاندارد، مدیریت مالی صحیح ودرست؛

مقدمه:

هدف عمدتا واقعی صندوق اجتماعی اروپایی (ESF) در رومانی برای تامین مالی جهت ورود به بازار کار و توسعه بازار کار مربوط به خدمات از طریق قراردادهای فردی کمکهای بلاعوض است، و در تماس برای طرحهایی
برای ذینفعان دولتی یا خصوصی جهت عرضه انواع خدمات مورد تقاضا در مورد مبادله ESF و تامین مالی شرکت ملی است. قراردادهای کمک مالی شامل مقررات مربوط به فعالیت های تامین مالی مورد نیاز و یا ارائه خدمات و مدت زمان ارائه آنها، به سمت هدف
گروه هایی به عنوان تعداد ،ساختار، و تفکیک مصارف موردنیاز می­باشد. فعالیت های تامین مالی در بازار کار عمدتا به
خدماتی از قبیل: اطلاع رسانی، مشاوره و وساطت شغلی ،آموزش گواهی برای شرایط جدیدو پشتیبانی مالی برای
شرکت کنندگان مربوط است. قراردادهای کمک بلاعوض ESF باید در پروژه های خود با توجه به اصل مدیریت مالی صحیح ودرست، اجرا شود
، که در آن مقررات EC تعریف شده است. ۹۶۶، ۲۰۱۲ – مقررات مالی، با توجه به
اقتصاد، کارایی و اثربخشی. اطلاعات حسابداری برای مدیریت مالی صحیح ودرست باید
در ارتباط با بودجه (مبالغ) و شاخص ها (تعداد افراد دریافت کننده خدمات مربوط به بازار کار) جمع آوری شود.
حسابداری مدیریت باید شامل هر دو: برنامه و مدیریت پروژه در استفاده از تکنیک های مرتبط مناسب، ایجاد چارچوب صحیح تجزیه و تحلیل مدیریت مالی ، تصمیم گیری و گزارش دهی در برابر بعضی
معیارهای ثابت و یا معمولا مورد توافق واز جمله هزینه های استاندارد باشد.

  1. ۲. تحقیق و روش شناسی

استفاده از هزینه مبتنی بر مدل های حسابداری مدیریت ممکن است درک بهتر و نظارت بر مدیریت مالی صحیح ومناسب
، تسهیل کردن تجزیه و تحلیل ، تصمیم گیری و گزارش دهی را آسان کند. استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ممکن است
تجزیه و تحلیل اقتصاد،جزئیات اطلاعات هزینه برای برآورد بیشتر هر یک ازهزینه های متغیر فعالیت ها و ارائه یک ابزار
در درک انحراف بودجه انعطاف پذیر را ارائه دهد. تا وقتی که دو جزء از سه جزء عملکرد توسط مصارف گزارش دهی برای شاخص ها تعریف شده هستند: خروجی برای کارایی و در نتیجه برای موثر بودن و استفاده از روش هزینه استاندارد
در تعیین، اندازه گیری و گزارش عملکرد به عنوان یک انتخاب طبیعی به نظر می رسد. استفاده از هزینه یابی مستقیم
ممکن است تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در هزینه های واحد متغیر و ثابت برای استفاده بیشتر از روش هزینه استاندارد در اجازه
تجزیه و تحلیل کارایی و اثربخشی را ارائه کند.تفسیر انحرافات ناشی ازهزینه های استاندارد ممکن است طیف وسیعی از تجزیه و تحلیل ها
مانند: حالتهای مختلف هزینه های ثابت و یا سطوح دستمزدها، کمک هزینه و یا دیگر متغیرها را
به عنوان نماینده ای از خطرات در اجرای پروژه ارائه نماید.این مقاله نشان می دهد که استفاده از این روش برای سه نتیجه ذکر شده فعالیتهای جهت دار در حال حاضر:یعنی مشاوره، وساطت کار و آموزش در منطقه کلیدی
مداخله می کنند (KAI) 5.1.، محور ۵ برنامه تأمین مالی ESF در رومانی اولویت دارد. مشروط بودن استفاده از
مدل های حسابداری مدیریت به عنوان سازمان دهی حسابداری مدیریت پروژه ها در مقاله شرح داده می شود. بر اساس نظرسنجی قبلی من (دوگر، ۲۰۱۲)، در واقع کمتر از ۱۵ درصد از پروژه های اجرا شده در برخی از روش های حسابداری مدیریت سازمان دهی شدند . بنابراین مدل های ارائه شده در این پژوهش نمی تواند به طور مستقیم
توسط بقیه یعنی در حدود ۸۵٪ قرارداد کمک مالی ذینفعان و مدیریت برنامه های طراحی شده  مقامات رومانیایی اعمال شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد