تیم کاری

مقاله ترجمه شده رهبری کاریزماتیک و رفتار نوآورانه تیم کاری: نقش وابستگی متقابل وظایف تیمی و توانمندی تیمی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

612 بازدید
مقاله ترجمه شده مقدمه ای بر روش های ساخت و ساز، مدیریت پروژه و ساخت یک تیم پروژه

سال نشر: 2019 نوع نگارش: فصل کتاب (Book chapters) تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه WORD (بیشتر…)

753 بازدید
مقاله ترجمه شده : اندازه گیری کار تیمی و عملکرد تیم در محیط کاری مبتنی برهمکاری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 14 صفحه WORD (بیشتر…)

1188 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:29  صفحه word (بیشتر…)

1286 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :مفاهیم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ایمن در تیم های کاری

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   14 صفحه word (بیشتر…)

1158 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد