سبک های مدیریت

مقاله ترجمه شده نقش فرهنگ های ملی در شکل گیری فرهنگ های مدیریت شرکت

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: فصل کتاب تعداد صفحه انگلیسی:  26 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

424 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

947 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:27    صفحه word (بیشتر…)

1143 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد