سازگاری کارکنان

مقاله ترجمه شده قدرت درک شده سیستم منابع انسانی و واکنش های کارکنان نسبت به تغییر: بررسی مجدد اختیارات منابع انسانی به عنوان عامل تغییر

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

986 بازدید
مقاله ترجمه شده : سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 19 صفحه word (بیشتر…)

2142 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26  صفحه word (بیشتر…)

1480 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد