خلاقیت

مقاله ترجمه شده رهبری توانمندساز: نقش فرهنگ سازمانی خودباور و هوش هیجانی در خلاقیت

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه WORD (بیشتر…)

187 بازدید
مقاله ترجمه شده: “جستجوی گنج در اقیانوس سبز” با حمایت سیاست در اقتصاد انتقالی

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 17  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

410 بازدید
مقاله ترجمه شده با انتشار احساسات مثبت، کاربران را در اینستاگرام جذب کنید

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29 صفحه WORD (بیشتر…)

898 بازدید
ترجمه مقاله رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه WORD (بیشتر…)

671 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : رابطه میان هوش و خلاقیت در کودکان سرآمد و غیر سرآمد

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22   صفحه word (بیشتر…)

2263 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدل انگیزه فردی و بافتی در خلاقیت

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  48  صفحه word (بیشتر…)

962 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 4 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1543 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:27    صفحه word (بیشتر…)

1145 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد