حق الزحمه خدمات حسابرسی

مقاله ترجمه شده بودجه عملکرد حسابرسی داخلی در مورد انتخاب حسابرس متخصص و هزینه های حسابرسی: آیا مالکیت خانوادگی مهم است؟

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  37 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  55  صفحه WORD (بیشتر…)

359 بازدید
مقاله ترجمه شده محیط کاری و حق الزحمه حسابرسی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 22  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   51 صفحه WORD (بیشتر…)

761 بازدید
مقاله ترجمه شده قابل اعتماد بودن چهره مدیران، دوره تصدی حسابرس و حق الزحمه حسابرسی

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 23 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50  صفحه WORD (بیشتر…)

991 بازدید
مقاله ترجمه شده مالکیت مدیریتی ، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 42   صفحه WORD (بیشتر…)

1076 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیران مسئله دار و حق الزحمه حسابرسی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   19 صفحه WORD (بیشتر…)

551 بازدید
ترجمه مقاله انگلیسی ویژگی های صنعت مشتری و تغییرات حسابرس

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 24 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

466 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده رابطه ی بین اعمال تخفیف در هزینه های حسابرسی در طول بحران مالی جهانی و کیفیت درآمد و کیفیت حسابرسی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 46 صفحه WORD (بیشتر…)

824 بازدید
مقاله ترجمه شده : فصلی بودن حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 20 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1567 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری: افشای عمومی حق الزحمه خدمات حسابرسی و قدرت چانه زنی بین مشتری و حسابرس

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی :  28 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1655 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد