تصویر برند

مقاله ترجمه شده واکنش مصرف کننده نسبت به تناسب بویایی با تصویر برند

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32 صفحه WORD (بیشتر…)

1191 بازدید
مقاله ترجمه شده :مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی انگلیسی : 15 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

3083 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد