اعتماد سازمانی

مقاله ترجمه شده حسابرسی مبتنی بر اخلاق برای توسعه هوش مصنوعی قابل اعتماد

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9   صفحه WORD (بیشتر…)

561 بازدید
مقاله ترجمه شده جلب اعتماد سرمایه گذار: نقش مدیریت سود گذشته

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 39  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  65  صفحه WORD (بیشتر…)

533 بازدید
مقاله ترجمه شده بی اعتنایی رئیس، اعتماد، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

1054 بازدید
مقاله ترجمه شده ادراک مدیران از اعتماد در محل کار در زمان تغییر استراتژیک

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

806 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی: بررسی اثرات میانجی توام دلبستگی و اعتماد

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

1550 بازدید
مقاله ترجمه شده تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای سبز حمایتی و رفاه کارکنان هتل

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

1124 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده هم رنگی جمعیت شناختی، ارتباط و اعتماد به روابط تجاری درون سازمانی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 30 صفحه WORD (بیشتر…)

1051 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:8 صفحه word (بیشتر…)

1427 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

1438 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثرات فنون ارتباط سازمانی بر روی اعتماد با اثرات عدالت رویه ای

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:16  صفحه word (بیشتر…)

1182 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :مفاهیم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ایمن در تیم های کاری

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   14 صفحه word (بیشتر…)

1212 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اداره کردن تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   23 صفحه word (بیشتر…)

1530 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد