مقاله ترجمه شده : بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه

دسته بندی: - -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 323 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R84

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه

عنوان انگلیسی:

Effectiveness of gestalt therapy on self-efficacy of divorced women

چکیده فارسی:

هدف: در مطالعه حاضر سودمندی گشتالت درمانی بر روی خودکارآمدی زمان مطلقه مورد بررسی قرار گرفته است. روش: جامعه آماری این مطالعه، زنان مطلقه اداره رفاه اجتماعی بوده است. ۳۴ نفر از آنان به روش انتخاب تصادفی انتخاب شده و به دو گروه آزمایشی وکنترل دسته بندی شدند. ابزار ارزیابی نیز پرسشنامه خودکارآمدی شرر است. برای تحلیل داده ها از روش آماری آزمون T استفاده شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که گشتالت درمان منجر به افزایش خودکارآمدی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل می شود.