مقاله ترجمه شده تخصص سازی گردشگری ، رشد اقتصادی ، توسعه انسانی و اقتصادهای درحال گذار

دسته بندی:

قیمت: 48000 تومان

تعداد نمایش: 50 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1039

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Tourism Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تخصص سازی گردشگری ، رشد اقتصادی ، توسعه انسانی و اقتصادهای درحال گذار: مطالعه موردی لهستان

عنوان کامل انگلیسی:

Tourism specialization, economic growth, human development and transition economies: The case of Poland

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه بین رشد اقتصادی، تخصصی سازی گردشگری و توسعه انسانی را در اقتصادهای در حال گذار بررسی می کند. همچنین این مطالعه یک رابطه مفهومی بین تخصص سازی گردشگری و توسعه انسانی را از طریق دسته بندی چارچوب کار ، پیشنهاد می کند. مزیت نسبی پویا ، رویکرد ظرفیت Sen و تابع تولید تراس لاگ این رابطه مفهومی را توصیف می کنند. حداکثر درست نمایی اطلاعات محدود شده (LIML) ماهیت این رابطه را در مورد لهستان برآورد می کند. تخصص سازی گردشگری تأثیر کوتاه مدت بر رشد اقتصادی و رابطه منفی و غیرمستقیم با توسعه انسانی دارد. به نظر می رسد رشد اقتصادی کانالی است که از گسترش توسعه انسانی حمایت می کند ، که نشان دهنده تأثیرات معنادار و مثبت کوتاه مدت و بلند مدت است. سرمایه انسانی الگوی U شکل را در رابطه با رشد اقتصادی و توسعه انسانی نشان می دهد. پیامدهای این تحقیق دو فرضیه قابل بررسی و دو گزینه سیاستی است که تأثیر بالقوه تخصصی سازی گردشگری را بر درآمد خصوصی و عمومی نشان می دهد ، که کانال های توسعه ای مربوطه در اقتصادهای در حال گذار هستند.

واژه های کلیدی: تخصص سازی گردشگری ، توسعه انسانی ، رشد اقتصادی ، اقتصاد در حال گذار ، لهستان ، تابع تولید ترانس لاگ

Abstract

This study examines the relationship between tourism specialization economic growth, and human development in a transition economy. It proffers a conceptual link between tourism specialization and human development through a division of labor framework. Dynamic comparative advantage, Sen’s capability approach, and the translog production function characterize the conceptual relationship. The Limited Information Maximum Likelihood (LIML) estimates this relationship’s nature in the case of Poland. Tourism specialization has a shortterm effect on economic growth and a negative and indirect link to human development. Economic growth seems the channel that supports human development expansion, indicating short- and long-term significant, positive effects. Human capital reveals a U- shape pattern in its relationship with economic growth and human development. The study’s implications are two testable propositions and two policy options suggesting tourism specialization’s potential impact on private and public incomes, which are relevant developmental channels in transition economies.

Keywords: Tourism specialization, Human development, Economic growth, Transition economy, Poland, Translog production function