مقاله ترجمه شده مزیت منابع اطلاعاتی مشتری ، استراتژی بازاریابی و عملکرد تجاری: دیدگاه مبتنی بر منابع بازار

دسته بندی:

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 259 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1002

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Industrial Marketing Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  مزیت منابع اطلاعاتی مشتری ، استراتژی بازاریابی و عملکرد تجاری: دیدگاه مبتنی بر منابع بازار

عنوان کامل انگلیسی:

Customer information resources advantage, marketing strategy and business performance: A market resources based view

چکیده فارسی:

سر خط اصلی منابع مبتنی بر بازار ، منابع رابطه ای آن مانند ارزش ویژه برند ، ارزش ویژه مشتری و ارزش ویژه کانال می باشد که برآمده از تعامل آن با مشتریان و واسطه های بازاریابی ، و منابع فکری – دانش انباشته شده در مورد ماهیت محیط بازار مانند مصرف کنندگان ، کاربرد نهایی و واسطه گری بین مشتریان و رقبا می باشد. در محیط بازار غنی و رو به ر شد ، منابع مبتنی بر مشتری ، زیرمجموعه ای از منابع مبتنی بر بازار یک شرکت می باشد که ، به عنوان منابع بالقوه مزیت رقابتی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. دارایی های مبتنی بر اطلاعات مشتری به اطلاعات مربوط به ارزش اقتصادی در مورد مشتریان متعلق به یک شرکت اشاره دارد. ظرفیت های تجزیه و تحلیل اطلاعات، مجموعه های پیچیده ای از مهارت و دانش هستند که در فرآیندهای سازمانی یک شرکت برای تولید دانش مشتری از دارایی های اطلاعات مشتری ، بکار گرفته شده اند. دیدگاه یا دانش مشتری ، میزان درک شرکت از مشتریانی است که از تصمیمات تجاری شرکت آگاه هستند. این مقاله با تکیه بر دیدگاه های مبتنی بر منابع ، ظرفیت ها و دانش شرکت ، تئوری مزیت رقابتی منابع و رویکردهای درون به بیرون و بیرون به درون استراتژی ،دیدگاهی مبتنی بر استراتژی منابع بازار ، مزیت رقابتی و عملکرد را ارائه می دهد. این مقاله چارچوبی را ارائه می دهد که رابطه بین منابع مبتنی بر اطلاعات مشتری یک شرکت ، استراتژی بازاریابی و عملکرد را مشخص می کند و پیامدهای نظری ، پژوهشی و عملی را مورد بحث قرار می دهد.

واژه‌های کلیدی: مزیت رقابتی ، منابع مبتنی بر بازار ، منابع مبتنی بر اطلاعات مشتری ، بینش مشتری ، رویکردهای درون به بیرون و بیرون به درون استراتژی

Abstract

Chief among a firm’s market-based resources are its relational resources such as brand equity, customer equity and channel equity that result from its interactions with customers and marketing intermediaries, and intellectual resources – accumulated knowledge about entities in the market environment such as consumers, end use and intermediate customers and competitors. In the evolving digital data rich market environment, customer- based resources, a subset of a firm’s market-based resources, are becoming increasingly important as potential sources of competitive advantage. Customer information assets refer to information of economic value about customers owned by a firm. Information analysis capabilities are complex bundles of skills and knowledge embedded in a firm’s organizational processes employed to generate customer knowledge from customer information assets. Customer insights or knowledge is a firm’s extent of understanding of customers that informs its business decisions. Building on the resource-based, capabilities-based and knowledge-based views of the firm, resource advantage theory of competition, and the outside-in and inside-out approaches to strategy, this article presents a market resources-based view of strategy, competitive advantage and performance. The article presents a framework delineating the relationship between a firm’s customer information based resources, marketing strategy and performance, and discusses implications for theory, research and practice.

Keywords: Competitive advantage, Market based resources ,Customer information based resources, Customer insights ,Outside-in and inside-out approaches to strategy