مقاله ترجمه شده مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی

دسته بندی:

قیمت: 27000 تومان

تعداد نمایش: 171 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M861

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   International Journal of Organizational Analysis

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی : بررسی شرکت های مخابراتی در کویت

عنوان کامل انگلیسی:

CRM and organizational performance A survey on telecommunication companies in Kuwait

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (یعنی حمایت مدیران ارشد، جهت گیری مشتری، جهت گیری آموزشی، داده های مشتری، پردازش اطلاعات مشتری و ادغام) و عملکرد سازمانی در شرکت های مخابراتی در کویت می باشد .

طراحی / روش شناسی / رویکرد: این پژوهش یک مطالعه کمی است و پاسخ ها از ۱۶۷ کارمند در  سه شرکت مخابراتی به دست آمد. داده های جمع آوری شده از طریق آنالیز همبستگی و رگرسیونی مطابق با اهداف تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که حمایت مدیران ارشد ، داده های مشتری و پردازش اطلاعات مشتری با عملکرد سازمانی رابطه مثبت دارد، در حالی که متغیرهای جهت گیری مشتری، جهت گیری آموزشی و ادغام CRM هیچ تاثیر معناداری بر عملکرد سازمان ندارند.

اصالت / ارزش: این مقاله ابعاد مربوط به CRM به ویژه برای شرکت های مخابراتی در کویت را شناسایی می کند.

کلمات کلیدی: CRM، کویت، عملکرد سازمانی، فاکتور سازمانی، فاکتور فناوری، صنعت مخابرات

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the relationship between customer relationship management (CRM) dimensions (i.e. top management support, customer orientation, training orientation, customer data, customer information-processing and integration) and organizational performance in telecommunication companies in Kuwait.

Design/methodology/approach: This is a quantitative study, and the response came from 167 employees of three telecommunication companies. Data collected were subjected to correlation and regression analyses in pursuance of the study’s stated objective.

Findings: The results of this study found that top management support, customer data and customer information processing are positively related to organizational performance, while other variables of customer orientation, training orientation and integration of CRM have no significant influence on organizational performance.

Originality/value:The paper addresses CRM dimensions issues specifically for telecommunication companies in Kuwait.

Keywords: CRM, Kuwait, Organizational performance, Organizational factor, Technology factor, Telecommunication industry