مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر قصد اتخاذ ERP ابری با استفاده از یک رویکرد جامع

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1058

نام ناشر (پایگاه داده): MDPI

نام مجله:   Sustainability

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  عوامل موثر بر قصد اتخاذ برنامه ریزی منابع سازمانی مبتنی بر ابر با استفاده از یک رویکرد جامع

عنوان کامل انگلیسی:

Factors Affecting Intention to Adopt Cloud-Based ERP from a Comprehensive Approach

چکیده فارسی:

شرکت ها به منظور افزایش پایداری عملیات تجاری ، علاقه مند به تغییر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) از یک روش محلی به یک سیستم مبتنی بر  ابر هستند. این مطالعه با بکارگیری چارچوب فناوری ، سازمان ، محیط ، اشاعه نوآوری و مدل چارچوب های مقاومت در برابر نوآوری ، یک تحلیل جامع را انجام می دهد. تجزیه و تحلیل تجربی نشان می دهد که عوامل فرهنگ سازمانی ، محیط نظارتی ، مزیت نسبی ، آزمون پذیری و وابستگی به فروشنده ها ، همگی تأثیر معناداری بر قصد استفاده از ERP مبتنی بر ابر دارند ، در حالی که مهارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، پیچیدگی ، مشاهده پذیری ، امنیت داده ها و سفارشی سازی تأثیر معناداری بر قصد استفاده از ERP مبتنی بر ابر نداشتند. یافته های این مطالعه برای شرکت هایی که خواهان بکارگیری ERP مبتنی بر ابر هستند ، دولت هایی که از دیجیتال سازی شرکت ها پشتیبانی می کنند و فروشندگانی که سیستم های ERP مبتنی بر ابر را می فروشند ، دستورالعمل های مهمی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: ERP ابری؛ فناوری-سازمان-محیط؛ نوآوری؛ مقاومت؛ اتخاذ

Abstract                                                                                   

To enhance the sustainability of business operations, enterprises have interests in enterprise resource planning (ERP) transitions from an existing on-premise method to a cloud-based system. This study conducts a comprehensive analysis using the technology-organization-environment, diffusion of innovation, and the model of innovation resistance frameworks. The empirical analysis shows that the factors of organizational culture, regulatory environment, relative advantage, trialability, and vendor lock-in all had a significant influence on the intention to adopt cloud-based ERP, while information and communications technology skill, complexity, observability, data security, and customization had no significant influence on the intention to adopt cloud-based ERP. This study’s findings provide meaningful guidance for companies that want to adopt cloud-based ERP, governments that support enterprise digitalization, and vendors who sell cloud-based ERP systems.

Keywords: cloud ERP; technology-organization-environment; innovation; resistance; adoption

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد