مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین، شیوه های HRM و فرسودگی شغلی در طول همه گیری کووید-۱۹: نقش استرس شخصی، اضطراب و تنهایی در محل کار

مشخصات محصول
قیمت:83000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1309

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Hospitality Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  رهبری تحول آفرین، شیوه های HRM و فرسودگی شغلی در طول همه گیری کووید-۱۹: نقش استرس شخصی، اضطراب و تنهایی در محل کار

عنوان کامل انگلیسی:

Transformational Leadership, HRM practices and burnout during the COVID-19 pandemic: The role of personal stress, anxiety, and workplace loneliness

چکیده فارسی:

پژوهش حاضر به بررسی نقش مهم «رهبری تحول آفرین (TFL)» در «اضطراب»، «استرس شخصی» و «تنهایی در محل کار» و در نهایت در «فرسودگی شغلی» کارکنان می پردازد. علاوه بر این، این نظرسنجی نقش تعدیل‌کننده «شیوه های HRM» را در رابطه بین TFL و فرسودگی شغلی بررسی می‌کند. برای بررسی فرضیات پژوهش ، از “مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM)” بر روی نمونه ای از ۴۵۹ “کارمندان در اتباط با مشتری” بر اساس سیزده هتل یونانی در طول “همه گیری کووید-۱۹” استفاده شد. ابتدا، نتایج نشان داد پویایی TFL در کاهش هر سه عامل استرس‌زا، یعنی «استرس مالی شخصی» ،”اضطراب”؛ و “تنهایی در محل کار”تاثیرگذار است، بنابراین از “فرسودگی شغلی” کارکنان جلوگیری می کند. علاوه بر این، این مطالعه بر نقش تعدیل‌کننده «شیوه های مدیریت منابع انسانی» در تقویت رابطه منفی بین TFL و «فرسودگی شغلی» تأکید می‌کند. به طور کلی، یافته‌ها شواهد بیشتری در مورد فرآیندی ارائه می‌کنند که از طریق آن «شیوه های مدیریت منابع انسانی» با «TFL»، «استرس‌های شغلی» و «فرسودگی شغلی» کارمندان تعامل دارد، که پیامدهای مهمی  برای متخصصان مدیریت منابع انسانی و مدیران هتل‌ها در پی دارد.

کلیدواژگان: اضطراب، فرسودگی شغلی، شیوه های مدیریت منابع انسانی، استرس، رهبری تحول آفرین، تنهایی در محل کار

Abstract

The present research investigates the crucial role of “Transformational Leadership (TFL)” on employees’ “anxiety”, “personal stress”, and “workplace loneliness”, and finally on employees’ “burnout”. Moreover, this survey investigates the moderating role of “HRM practices” in the relationship between TFL and burnout. For the needs of the research, “Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)” was conducted on a sample of 459 Greek “customer-contact employees” based on thirteen hotels during the “COVID-19 pandemic”. First, the findings uncover the dynamic of TFL in reducing all three stressors, namely “personal financial stress”; “anxiety”; and “workplace loneliness”, thus prohibiting employees’ “burnout”. Moreover, the study underscores the moderating role of “HRM practices” in strengthening the negative relationship between TFL and “burnout”. Overall, the findings provide additional evidence on the process through which “HRM practices” interact with “TFL”, “job stressors”, and employees’ “burnout”, a vital knowledge for HRM professionals and hotels’ managers.

Keywords: Anxiety, Burnout, HRM practices, Stress, Transformational Leadership, Workplace loneliness

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد