مقاله ترجمه شده بررسی ظرفیت رسانه های اجتماعی در رویه های بازاریابی رابطه مند در شرکت های کوچک و متوسط

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1357

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Digital Business

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  بررسی ظرفیت(توانش) رسانه های اجتماعی در رویه های بازاریابی رابطه مند در شرکت های کوچک و متوسط

عنوان کامل انگلیسی:

Exploring social media affordance in relationship marketing practices in SMEs

چکیده فارسی:

در ادبیات موجود مطالعات در مورد استفاده و اثربخشی رسانه های اجتماعی در شرکت های بزرگ فراوان است. با این حال، استفاده از رسانه های اجتماعی برای بازاریابی رابطه مند در شرکت های کوچک و متوسط کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق نحوه تاثیرگذاری ظرفیت های رسانه های اجتماعی بر روابط شرکت های کوچک و متوسط با مشتریانشان را مورد مطالعه قرار داده است. “تئوری ظرفیت فناوری” به عنوان چارچوب نظری در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از مطالعه موردی به عنوان طرح تحقیق استفاده شد. شرکت کنندگان در این مطالعه مالکان/مدیران شرکت های کوچک و متوسط فعال در غنا بودند. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل موضوعی استفاده شد. این مطالعه سه ظرفیت رسانه های اجتماعی را در زمینه بازاریابی رابطه مند در شرکت های کوچک و متوسط شناسایی کرد که عبارتند از: دیده شدن(مشاهده پذیری) برند، اشتراک گذاری و رابطه. این ظرفیت های رسانه های اجتماعی منجر به جذب مشتری می شوند. در پایان یافته ها و پیامدهای این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه مند، رسانه های اجتماعی، SMEها، ظرفیت فناوری

Abstract 

Studies on social media use and effectiveness in large firms abound in the literature. However, social media usage for relationship marketing in small and medium enterprises is under-researched. This research examined how social media affordances influence SMEs’ relationships with their customers. The Technology Affordance theory was utilized as the theoretical framework. Furthermore, a case study was used as the research design. The study’s participants were SME owners/managers operating in Ghana. The thematic analysis technique was used to analyze data. The study identified three affordances of social media in the context of relationship marketing in SMEs: brand visibility, sharing, and relationship. These social media affordances result in customer acquisition. The findings and their implications have been discussed in the paper.

Keywords: Relationship marketing, Social media ,SMEs, Technology affordance

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد