مقاله ترجمه شده رویکرد های حسابداری مدیریت نوآورانه برای پایداری تولید در شرکت های کوچک و متوسط

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۸   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H704

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:  Environment, Development and Sustainability

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  رویکرد های حسابداری مدیریت نوآورانه برای پایداری تولید در شرکت های کوچک و متوسط

عنوان کامل انگلیسی:

Innovative management accounting practices for sustainability of manufacturing small and medium enterprises

چکیده فارسی

محیطی که شرکت‌های کوچک و متوسط ​​تولیدی در آن فعالیت می‌کنند بسیار پیچیده شده است، بنابراین صاحبان SMEهای تولیدی باید از تأثیر تصمیم‌هایشان بر محیط‌زیست و جامعه آگاه باشند. هدف این تحقیق شناسایی روش‌های حسابداری مدیریت نوآورانه می باشد که می‌توان با استراتژی‌های SMEهای تولیدی ​​برای غلبه بر چالش سرزنش شدن توسط ذینفعان به عنوان عامل موثر در مشکلات اجتماعی و زیست محیطی. ادغام کرد. مقالات منتشر شده از کتابخانه آنلاین دانشگاه آفریقای جنوبی و بر اساس کلمات کلیدی تهیه شده است. یک مرور ادبیات نظام مند در طول جمع‌آوری داده‌های ثانویه برای کشف چارچوب ها و مفاهیم برای شناسایی MAP های متعارف و نوآورانه در ادبیات حسابداری مدیریت در سراسر جهان به کار گرفته شد. برای ترکیب داده‌ها از نرم‌افزار تحقیق و تحلیل داده‌های کیفی Atlas.ti استفاده شد. تجزیه و تحلیل موضوعی برای ارزیابی وجود کلمات، عبارات، مضامین، استعاره ها و ساخت مفاهیم در ادبیات MAP ها استفاده شد. در طول تجزیه و تحلیل، هفت MAP نوآورانه (هزینه‌یابی/بودجه بندی بر مبنای فعالیت، هزینه‌یابی چرخه عمر محصول، مدیریت کیفیت جامع، هزینه‌یابی زیست محیطی، هزینه‌یابی هدف، هزینه‌یابی کایزن و آنالیز ارزش) شناسایی شدند. توصیه می‌شود که شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی این MAP های نوآورانه را در استراتژی‌های خود ادغام کرده تا بر سیاست‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، مدیریت زنجیره تامین و بازیافت تأثیر بگذارند و کارایی عملیاتی را برای دستیابی به پایداری ارتقا دهند. تحقیقات بیشتر برای شناسایی عوامل تأثیرگذار؛ رویه های استراتژیک؛ و مزایای زیست محیطی و اجتماعی ماشی از ادغام این MAP های نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط تولیدی برای دستیابی به پایداری باید انجام شود.

کلیدواژه ها: محیط زیست · رویکرد های نوآورانه حسابداری مدیریت · تولید · شرکت های کوچک و متوسط · اجتماع · پایداری

Abstract

The environment in which manufacturing small and medium enterprises operate has become very complex, and therefore manufacturing SME’s owners need to be aware of the impact their decisions have on the environment and society. The aim of the research was to identify which innovative management accounting practices can be integrated into manufacturing SMEs’ strategies to overcome the challenge of being blamed by stakeholders as contributors to social and environmental problems. Published articles were sourced from the University of South Africa’s online library using keywords. A systematic literature review was employed to discover themes and concepts during secondary data gathering to detect traditional and innovative MAPs in management accounting literature all over the globe. The qualitative data analysis and research software, Atlas.ti was used to synthesise the data. Thematic analysis was used to evaluate the occurrence of words, phrases, themes, metaphors, and the construction of concepts in MAPs literature. During the analysis, seven innovative MAPs (activity base costing/budgeting; product life cycle costing; total quality management; environmental costing; target costing; kaizen costing and value analysis) were identified. It is recommended that manufacturing SMEs integrate these innovative MAPs into their strategies to impact their environmental, social, supply chain management and recycling policies to promote operational efficiency to achieve sustainability. Further research to identify influencing factors; strategic procedures; and the environmental and social benefits of integrating these identified innovative MAPs into manufacturing SMEs to achieve sustainability, should be undertaken.

Keywords: Environment · Innovative management accounting practices · Manufacturing · Small and medium enterprises · Social · Sustainability

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد