مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M184

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی :مطالعه موردی روسیه

عنوان انگلیسی:

Understanding the role of marketing–purchasing collaboration in industrial markets: The case of Russia

چکیده فارسی:

این تحقیق تلاش دارد تا نقش رابطه ی موجود میان بازاریابی و خرید را در شرکت های صنعتی بررسی کند.  این رابطه ی تداخلی بعنوان شاخصی از تقارن های داخلی میان بخشهای مختلف شرکت قلمداد شده که به نوبه خود موجب حصول مزیت های مهمی از طریق مشارکت های ارتقاءیافته ی خارجی و ترکیب زنجیره ی تقاضا می شود. ما تقارن جهت گیری مشتری مدار را همانند تعاملات میان بخشها ارزیابی کردیم و تاثیر مستقیم روابط بازاریابی-خرید را در عملکردهای تجاری تجزیه و تحلیل کردیم. این مدل با نمونه ای متشکل از ۱۴۸ شرکت صنعتی در روسیه با دو پاسخگر کلیدی در هر شرکت از دیدگاه بازاریابی و خرید، ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که بازاریابی و خرید، تاثیرات تقابلات تداخلی و جهت گیریهای مشتری در عملکردهای تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی مدل جایگزین نشان داد که تاثیرات مستقیم این ساختارها در عملکرد و اجرا در بافت شرکتهای صنعتی روسیه اهمیتی ندارد.

  1. ۱. مقدمه:

در محیط تجاری موجود که توسط افزایش فشارهای رقابتی مشخص شده،  عملکردهای شرکتها با چالش های جدی مواجه شده بخصوص با پوشش قابل توجهی که از بالانس میان اهداف شرکت ها و شرکای تجاری شان صورت گرفته است. تقاضای مشتریان افزایش یافته و شرکت ها را ملزم کرده تا توانایی خود را برای انطباق افزایش دهند. این موضوع،  اهمیت عملکردها را در شرکت های داخلی و شرکای شبکه ای شان نشان می دهد. بنابراین،  اهداف تعیین شده،  به دنبال کسب بازدهی عملکردی در شرکت و بازدهی های بازار از طریق ترکیب بهینه ی منابع و دانش شرکت و شرکای شبکه ای شان هستند. چنین طرز تفکری با مباحثات نظریه وابسته به منابع و شبکه های تجاری منطبق است. کسب نتایج عملکردهای فوری در شرکت ممکن است منجر به کاهش چشمگیر توانمندیهای شرکت جهت انطباق با چالش های آتی شود و می تواند توانایی و قدرت شرکت را برای کسب مزیت های رقابتی از طریق تعامل با دیگر شرکای تجاری کاهش دهد. متعادل سازی اهداف داخلی شرکت و شرکت های خارجی در یک شبکه ی تجاری پیچیده با توسعه ی روابط عملی در داخل شرکت مرتبط شده و رویکردهای انطباقی و استراتژیکی را فراهم کرده است. این تحقیق، تقاضای موجود برای ارتقاء همکاری های داخل سازمانی را برجسته می سازد: روابط خارجی استراتژیکی باید در روابط داخلی منعکس شود. می توان مرکز توجهات را تغییر داد: بررسی رابطه ی میان عملکردهای جانبی مثل بازاریابی و فروش، یا خرید و غیره و مرز میان عملکردهای موجود. این موضوعات مسئول ایجاد انطباق بین روابط خارجی بخصوص روابط مشتری و تولیدکننده هستند. به هر حال، درحالیکه تحقیقات، اهمیت ترکیب عملکردهایی مثل خرید و بازاریابی را نشان می دهند، شواهد تجربی و شهودی کافی در رابطه با این موضوع و تاثیر آن بر عملکرد شرکت وجود ندارد. تحقیق ما، این چالش را بعنوان نقطه ی شروع قلمداد می کند و بر رابطه ی میان بازاریابی-خرید متمرکز می شود. رابطه ی میان بازاریابی و خرید، موردی خاص از تعاملات است که گفته می شود ترکیب مهمی از نظر جهت گیری بازار و ترکیب زنجیره ی تقاضاست. بنابراین این چالش شرکت ها را برمی انگیزد تا همکاری های بازاریابی-خرید را دنبال کنند: و به این ترتیب ترکیب داخلی عملکردهای مختلف را توسعه دهند که این موضوع می تواند به آنها در تعیین،  حفظ و گسترش روابط تجاری خارجی با شرکای مهم در شبکه یاری رساند. ارتقاء روابط تجاری خارجی به چند عامل نیاز دارد که به همکاری بازاریابی و خرید در یک شرکت مربوط می شود. اول اینکه، در راستای ملزومات تعیین شده بعنوان بخشی از مفهوم جهت گیری بازار، شرکت باید درک عمیقی از شرکای تجاری خود بخصوص از شرکت های خرید کننده داشته باشد. این نوع جهت گیری مشتری به وجود توابع بازاریابی مرتبط می شود.  بمنظور خدمات رسانی خوب به مشتریان به روش کاملاً سودمند، شرکت باید از منابع خاصی استفاده کند. با اینحال، شرکت تمامی منابع و رقابت ها را خود القا نمی کند و به شبکه ی عرضه ی خود وابسته است. متعاقباً، دومین آیتم مهم برای منطبق سازی روابط تجاری خارجی در تعاملات و تاثیرات متقابل عملکردهای داخلی نهفته است. بنابراین، شرکت باید تعامل تداخلی را توسعه دهد و همزمان جهتگیری مشتری را در نظر گیرد و رابطه ای را میان بازاریابی و خرید فراهم کند که بنظر می رسد برای عملکرد شرکت مفید باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد