دانلود مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیت های تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی

مشخصات محصول
قیمت:17500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h99

عنوان فارسی:

مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیت های تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

عنوان انگلیسی:

:Conflicts of interests in the accounting reporting area of European social fund financed operations in Romania

چکیده فارسی:

برای رومانی، اختصاصی بودن پیاده سازی صندوق اجتماعی اروپایی، در چارچوب شیوه های مدیریت به اشتراک گذاشته شده توسط مدیریت وضع می شود: حسابداری و اطلاعات فنی از هزاران کمک بلاعوض قرارداد تامین مالی بازار کار مرتبط با فعالیت ها برای رسیدن به شاخص های خاص، تصویب شده است.مقامات رومانیایی عنوان کردند که اطلاعات حسابداری برای کاربران بایستی امتیاز دار باشد تا آنجا که با فرض وظایفشان به عنوان نماینده های کمک کننده مسئول عمل می کنند که مبنایی برای طراحی اجرای مدیریت مالی از طریق قرارداد کمک مالی با درخواست جزئیات اطلاعات مالی و غیر مالی ، تعیین، جمع آوری و اصلاح شاخص یا فعالیت های هزینه در سطح برنامه، حصول اطمینان از انطباق تا پیاده سازی مدیریت مالی و اصول شفافیت باشد. هدف مقاله برای کمک به پیاده سازی مدیریت مالی صندوق وجوه مستدل با ارائه تجزیه و تحلیل مورد نیازاطلاعات در حوزه گزارشگری حسابداری است و یک راهنما برای مجموعه عملکرد اطلاعات است. نتایج تجزیه و تحلیل ما منجر به ارئه حداقل اطلاعات لازم برای سنجش، بهبود و عملکرد گزارش در سطح بهبود مرکز مسئولیت پذیری ، ارزیابی،بهبود انحرافات در سطح برنامه های مناسب ودرست ونیز، از جمله اطلاعات مربوط به اشتراک گذاشتن جریان سیستم پیاده سازی مدیریت تصویب شده، گردیده است.

واژه های کلیدی: حسابداری مدیریت، اطلاعات حسابداری ، مجموعه اطلاعات، مدیریت مالی مستدل

۱٫مقدمه

هدف واقعی صندوق اجتماعی اروپایی(ESF) تامین مالی شمول بازار کار از طریق قرارداد کمک های فردی،در جهن ارتباطات شفاف برای طرح های سازمان یافته توسط اعضا مقامات دولت تعلق می گیرد. فعالیت های تامین مالی شده بازار کار اغلب با خدماتی از قبیل: اطلاع رسانی و مشاوره، آموزش گواهی شده برای شرایط جدید، وساطت کار و حمایت مالی برای شرکت کنندگان مرتبط است. ذینفعان ESF باید مداخلات خود را با توجه به اصول ” مدیریت مالی مستدل”( مقررات EC.شماره ۹۶۶-۲۰۱۲، ماده ۳۰)، و با توجه به اقتصاد، کارایی و اثربخشی به اجرا درآورند. اجرای اصل مدیریت مالی مستدل با مسئولیت اعضای مقامات دولتی طراحی شده است (مقررات EC،شماره۱۰۸۳-۲۰۰۶، ماده ۶۰).عملکرد پیاده سازی ESF ممکن است تنها توسط مدیریت اجرایی تمام قراردادهای کمکهای بلاعوض اداره شود.مربوط بودن و به موقع بودن جمع آوری داده های مالی و غیر مالی ، پردازش و تفسیر باید برای تصمیم گیری مدیریت مالی مستدل هر یک از هزاران پروژه تامین مالی شده، و همچنین، برنامه تامین مالی شان باشد. ما
ممکن است پروژه ها را به عنوان مراکز مسئولیت نظارت شده، ایجاد همه نوع اطلاعات مالی و غیر مالی و اعضاء تعیین شده مقامات دولتی به عنوان نگه دارنده مسئولیت پذیری کامل مدیران برنامهESF در نظر بگیریم. جمع آوری، پردازش و تفسیر مربوط بودن، خاص و به موقع بودن داده ها واطلاعات از مراکز مسئولیت پذیری نظارت شده  مشروط به هر نوع اقدامات عملکرد گرای مقامات و یا مداخلات برای انجام مسئولیت پذیری مدیریتی شان، در چارچوب تنظیم مدیریت به اشتراک گذاشته  شده است.

  1. ۲. تحقیق و روش شناسی

مقاله ما به بررسی چگونگی عملکرد که باید در هر دو پروژه(مرکز مسئولیت پذیری تحت نظارت) و سطوح برنامه، مورد توجه قرار گیرد به شناسایی حداقل اطلاعات مربوطه مورد نیاز،از طریق پژوهش کیفی، توصیفی مرتبط با ISSAI 3000 – 3100 در حسابرسی عملکرد،ISSAI 4100در حسابرسی رعایت،روش های حسابداری مدیریت و توصیف برنامه تامین مالی ESF و از جمله ارتباطات مربوط تعیین شده توسط مقامات رومانیایی نیز هست.تحقیق توصیفی مقاله منجر به حداقل اطلاعات پیشنهاد شده لازم برای سنجش، بهبود و عملکرد گزارش در سطح مرکز مسئولیت پذیری و ارزیابی، بهبود ورفتار انحرافات طراحی شده توسط مقامات
و از جمله اطلاعاتی است که در این زمینه جریان می یابد. تمام اطلاعات مورد نیاز در هر سطح پروژه برای مدیران و حسابداران با داشتن دسترسی کامل آن وجود دارد.مقامات رومانیایی باید تضاد منافع موجود طراحی شده در حوزه گزارش های حسابداری را بوسیله تعیین میزان عملکرد برنامه مورد نیاز اطلاعات، با تحمیل جریان اطلاعات، در یک محیط کنترلی مناسب جهت حصول اطمینان از قابلیت اطمینان اطلاعات جمع آوری شده حل کنند. در نهایت، مقاله مجموعه اطلاعات جهت حمایت از عملکرد مدیریت توسعه یافته برای استفاده مقامات رومانی طراحی کرده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد