مقاله انگلیسی ترجمه شده الگوی شباهت ها/ تفاوت ها درمورد گرایش زمانی و نگرش به تبلیغات

مشخصات محصول
قیمت:14000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۱صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M472

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده الگوی شباهت ها/ تفاوت ها درموردگرایش زمانی و نگرش به تبلیغات: مقایسه بین فرهنگی مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی

عنوان انگلیسی:

Pattern of similarities/differences in time orientation and advertising attitudes A cross-cultural comparison of Georgian and Macau consumers

چکیده فارسی:

هدف- مطالعه تجربی و بین کشوری که در این مقاله ارائه شده است به بررسی نحوه تأثیرگذاری گرایش های زمانی بر نگرش به تبلیغات در دو اقتصاد نوظهور آسیایی با پس زمینه و گرایش زمانی بسیار متفاوت (یعنی ماکائو و گرجستان) می پردازد. هدف این مقاله بحث درباره این مسائل است.

طرح/ متدولوژی/ روش- از پرسشنامه به عنوان ابزاری برای انجام پیمایش این مطالعه استفاده شد. طراحی پرسشنامه برگرفته از مطالعه روخاس-مندز و همکاران است. از طریق روش پیاده و سوار کردن یا مصاحبه خیابانی دو نمونه جمع آوری شد.

یافته ها- مشخص شد که گرجستانی ها گرایش بیشتری به گذشته دارند و نسبت به تبلیغات بدبین تر هستند در حالی که داده های ماکائو نشان داد که برجسته ترین ابعاد آن ها آینده گرایی بیشتر است و نگرش بهتری نسبت به تبلیغات دارند.

دستاوردهای عملی- با این یافته ها مدیران حاضر در بازارهایی با گرایش های زمانی متفاوت می توانند یک عامل دیگر را برای ایجاد تعادل بهینهدر تنظیم بودجه تبلیغاتی بین استراتژی کشش و فشار و بین فعالیت های بالا خطی و فعالیت های زیرخطی در هنگام اجرای استراتژی کشش در نظر بگیرند.

دستاوردهای اجتماعی- دولتی باگرایش زمانی متفاوت می تواند از اثربخشی استفاده از تبلیغات برای برقراری ارتباط با شهروندان خود در فرهنگ خود آگاهی بیشتری پیدا کند.

اصالت/ ارزش- مطالعات مربوط به نحوه ارتباط گرایش زمانی با نگرش به تبلیغات محدود هستند و به نظر می رسد این رابطه هرگز در دو کشور آسیایی با پس زمینه و گرایش زمانی بسیار متفاوت مقایسه نشده است.

کلیدواژه ها: تبلیغات بین المللی، رفتار مصرف کننده، ارزش های فرهنگی، مشتری مداری، تبلیغات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مقدمه

پژوهشگران معتقدند که مصرف کنندگان دنیای پیرامون خود را از نظر سه عامل بررسی می کنند: زمان، فضا و دارایی ها. هرچند اخیراً موج مطالعات مربوط به بررسی گرایش های زمانی مصرف کنندگان به وجود آمده است اما مطالعاتی از این دست به خصوص در محیط های فرهنگی مختلف همچنان اندک است. پژوهش درباره مصرف کنندگان نشان می دهد که ارزش های فرهنگی به عنوان یکی از موثرترین عوامل رفتار مصرف کننده شناخته می شود و این ارزش ها از بازاری به بازار دیگر کاملاً متفاوت هستند. تصور می شود در میان سایر ابعاد فرهنگی ذکر شده در منابع بازاریابی، گرایش زمانی مصرف کنندگان تأثیر معناداری بر تجربیات، قضاوت ها، تصمیمات و اقدامات آن ها دارد (زیمباردو و بوید، ۱۹۹۹). گرایش زمانی را می توان به عنوان مفهومی چندبُعدی در نظر گرفت و آن را با نحوه اولویت بندی، تخصیص و صرف زمان از سوی مصرف کنندگان مرتبط کرد. بنابراین بررسی نقش زمان در تصمیم گیری مصرف کننده به لحاظ شناسایی ادراک، ارزش گذاری و مدیریت زمان از سوی مصرف کنندگان ارزشمند است. آگاهی از الگوهای موجود در ادراک زمانی مصرف کنندگان در پس زمینه های فرهنگی مختلف درک ما را از نحوه تصمیم گیری مصرف کنندگان در محیط های مختلف افزایش می دهد. پاسخ به این سوالات دستاوردهای مهمی برای تدوین استراتژی های بازاریابی و ارتباطی در بازارهای جهانی دارد.

پژوهشگران بین فرهنگی معتقدند که هر فرهنگ یا زیرفرهنگی می تواندمتغیر زمان غالب مربوط به خود را داشته باشد (لین و موون، ۱۹۹۴)، از جمله ارزشی که برای کاربردهای زمانقائل می شود و اولویت های وابسته به آن (مکداف، ۲۰۰۶). برگادا (۱۹۹۰) چارچوبی مفهومی برای دسته بندی افراد به گروه های گذشته گرا، حال گرا و آینده گرا ایجاد کرد. بر اساس تعریف او، مصرف کنندگان دارای منطقه زمانی ترجیحی گرایش به گذشته، حال یا آینده هستند (دیویس و اومر، ۱۹۹۶). اما فرهنگ های مختلف تحت گرایش های مختلفی فعالیت می کنند که لزوماً ممکن است نتوان آن ها را خطی توصیف کرد (جایی که زمان به شکل گذشته، حال و آینده ادراک می شود) و ممکن است برای تخصیص وظایف خاص مصرف کننده به واحدهای مجزا تقسیم شوند. در نتیجه، ادراک زمان بخشی از فرهنگ فرد است و تأثیر معناداری بر جهان بینی و رفتار آن فرد می گذارد. علاوه بر این، ادراک زمانی را می توان از طریق زبان گفتاری منتقل کرد (گراهام، ۱۹۸۱). مصرف کنندگانی با ادراک زمانی مختلف الگوهای نشانه ای متفاوتی را دریافت می کنند که ممکن است به الگوهای مصرف متفاوتی منجر شود.

بنابراین هدف این مطالعه کمک به مجموعه منابعی است که به بررسی گرایش زمانی مصرف کنندگان در محیط های فرهنگی مختلف می پردازند و اطلاعاتی درباره نقش گرایش زمانی و نگرش به تبلیغات فراهم می کند. بدین منظور، برای بررسی رابطه بین گرایش زمانی و نگرش به تبلیغات، دو اقتصاد نوظهور تقریباً مطالعه نشده از آسیا (یعنی گرجستان و ماکائو) انتخاب شدند. با استفاده از طبقه بندی هال (۱۹۷۶)، گرجستان و ماکائو را می توان فرهنگ هایی با زمینه بالا در نظر گرفت که فرصتی برای ارزیابی آثار سایر تفاوت های فرهنگی بر رفتار اجتنابگرانه فراهم می کند. این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از این دو کشور مختلف در آسیا، به دنبال آن است که با بررسی نگرش مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی به تبلیغات و گرایش زمانی آن ها به منظور توضیح مواجهه و توجه آن ها به تبلیغات تلویزیونی، یافته های روخاس-مندز و دیویس (۲۰۰۵) را در دو کشور آسیایی تکرار و آزمایش کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد