دانلود مقاله حسابرسی لاتین ترجمه شده دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس

مشخصات محصول
قیمت:17000تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۲۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۳ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h135

عنوان فارسی:

مقاله  حسابرسی لاتین ترجمه شده دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس

عنوان انگلیسی:

Perceptions of Audit Service Quality and Auditor Retention

چکیده فارسی:

تحقیق قبلی استدلال نمود که به منظور مدیریت مشتری در هنگام اتخاذ تصمیمات مربوط به ابقای حسابرس، مفاهیم گستردگی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط حسابرس نسبت به شرکتهای حسابرسی رقیب از اهمیت بیشتری برخوردار است. در هر حال، عوامل کیفیت حسابرسی  موثر بر ابقای حسابرس همچنان موضوع تحقیق است. این تحقیق رابطه میان مفاهیم کیفیت خدمت حسابرسی و ابقای حسابرس در فضای استعلام اجباری حسابرسی دولتهای محلی در ایالت استرالیایی نیو سوت ولز را بررسی می کند. این فضا بر محدودیتهای نگهداری نامحدود و هزینه های بالای تغییر حسابرسان که در مطالعات قبلی درمورد ابقای حسابرس در فضای استعلام اختیاری وجود داشته فائق آمده و در تمایل و شواهد رضایتمندی شورا از کیفیت حسابرسی، نرخ بالایی از ابقا را داراست. ما از یک تحقیق پرسشنامه ای شامل ۴۸ ویژگی کیفیت خدمت حسابرسی استفاده شده که از ادبیات کیفیت خدمت حسابرسی استخراج شده است. این پرسشنامه ها بین افراد حرفه ای و حسابرسان داخلی شوراهای محلی سرتاسر نیو سوت ولز توزیع شد. ما بخاطر رضایت شورا از کیفیت حسابرسی فرض می کنیم که میان کیفیت خدمت حسابرسی دریافتی و ابقای حسابرس رابطه ای مثبت وجود دارد. برای آزمون فرضیه در رگرسیون لجستیک امتیازهای عامل را ایجاد می کنیم و بدین ترتیب شواهدی بدست آمده حاکی از آنست که عوامل کیفیت خدمت حسابرسی بالاتر رابطه (از طریق ابعاد تخصصی) و کیفیت خدمت (از طریق پاسخگویی به ابعاد موردنیاز مشتری) با ابقای حسابرس رابطه دارند و از سوی شرکتهای حسابرسی برای ارتقاء تعهد مشتری و احتمال ابقای خود بعنوان حسابرس مسئول بسیار حائز اهمیت است.

کلمات کلیدی: کیفیت خدمت حسابرسی، ابقای حسابرس، استعلام اجباری حسابرسی، حسابرسی دولت محلی، تعهد رابطه در خدمات حرفه ای

  1. مقدمه

مفاهیم گستردگی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط حسابرس نسبت به شرکتهای حسابرسی رقیب از اهمیت بیشتری برخوردار است. داف استدلال می کند که مباحث جاری در مورد جهانی سازی تجارت، تجاری سازی رویه و نارضایتی سهامدار از سطح کیفیت حسابرسی … تمرکز حسابرسان را به بهبود کیفیت خدمت ارائه شده به مشتری معطوف می کند. مورتون و اسکات استدلال می کنند که دریافتهای مشتری از کیفیت خدمت با تمایل یا تصمیم به ادامه خرید خدمت از همان ارائه دهنده قبلی خدمات رابطه دارد. در نتیجه، برای ارتقاء احتمال ابقاء، شرکتهای حسابرسی مجبورند باید نگران دو موضوع باشند: یکی کیفیت خدمات ارائه شده و دیگری دریافتهای مشتری از کیفیت خدماتشان.

حجم قابل توجهی از تحقیقات وجود دارد که در زمینه دریافت از ویژگیهای کیفیت حسابرسی انجام شده است. برخی از ویژگیهای کیفیت حسابرسی به گردش و تغییر حسابرس مربوط می­شود؛ در این زمینه و همچنین در زمینه انتخاب و گماشتن حسابرس نیز تحقیقات بسیاری انجام شده است. نتایج این ادبیات آن است که نارضایتی از کیفیت کار حسابرس مسئول مهمترین دلیل جایگزینی حسابرس است.

نتیجه حاصل از این یافته آن است که اگر مشتریان از برخی ویژگیهای خاص کیفیت حسابرسی حسابرس مسئول راضی باشند یا دریافت مطلوبی از آن داشته باشند، آنها همچنان به عنوان حسابرس مسئول باقی خواهند ماند. اما با این حال، تحقیقات تجربی اندکی وجود دارد که آن دسته از ویژگیهای کیفیت حسابرسی که به تصمیمات ابقای حسابرس مربوط می شود را بطور مستقیم مورد بررسی قرار داده باشد. به جز تعداد محدودی از مطالعات حرفه ایف تنها پاندیت (۱۹۹۹) و مورتون و اسکات (۲۰۰۷) رابطه میان دریافت مشتری از ویژگیهای کیفیت خدمت حسابرسی و ابقای حسابرس را بطور مستقیم بررسی کرده اند.

پاندیت رابطه میان پنج بعد از کیفیت حسابرسی (پاسخگویی شرکت حسابرسی به نیازهای مشتری؛ تخصص صنعتی در شرکت حسابرسی؛ دست داشتن شرکت حسابرسی در حسابرسی شرکت؛ اجرای کار حسابرسی حوزه­ای و کیفیت کارکنان حسابرسی) و قصد مشتری برای وفادار ماندن و ابقای حسابرس مسئولشان را مورد بررسی قرار داد. کارسلو و همکاران ۱۲ عامل را از میان فهرستی مشتمل بر ۴۱ ویژگی موثر بر دریافت از کیفیت حسابرسی مشخص کردند. پنج بعد یادشده از میان این ۱۲ عامل انتخاب شد. پاندیت دریافت که دو بعد از پنج بعد (دست داشتن شرکت حسابرسی در حسابرسی شرکت و پاسخگویی شرکت حسابرسی به نیازهای مشتری) با قصد نگهداری حسابرس مسئول رابطه دارد. برخلاف فرض انجام شده، هیچ رابطه میان تخصص صنعتی شرکت حسابرسی یا اجرای کار حسابرسی حوزه­ای از یک سو و قصد نگهداری حسابرس مسئول از سوی دیگر یافت نشد. نتیجه مربوط به تخصص صنعتی با تحقیقات قبلی تناقض داشت. در ضمن بخاطر وجود عوامل محدود برای کیفیت کارکنان حسابرسی، امکان آزمون فرضیه مربوط به آن وجود نداشت.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد