مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده تاثیر کنترل کیفیت داخلی در گردش مالیCFO

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۱۹    صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h159

عنوان فارسی:

مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده  تاثیر کنترل کیفیت داخلی در گردش مالی CFO

عنوان انگلیسی:

The Impact of Internal Control Quality on CFO Turnover

چکیده فارسی:

گزارشات مالی دقیق جهت درک وضعیت یک شرکت،برای تنظیم کنندگان، حسابرسان، و سرمایه گذاران بسیار مهم است.گردش مالیCFO و کنترلهای مالی داخلی، نقش مهمی در تشخیص کیفیت گزارشهای مالی ایفا می کند. ما ارتباط بین گردش مالی CFO و کنترلهای داخلی را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که شرکتهای با کنترل داخلی کمتر برای پایان دادن به ریز فعالیتهای مالی خود مستعدتر هستند.همچنین، شرکتهای با کنترل داخلی کمتر، سود با کیفیت پایین تری خواهند داشت. در این مطالعه بیشتر بررسی ما در این باره خواهد بود که چگونه شرکتهایی که تجربه گردش مالی CFO با کنترل داخلی کمتری دارند می توانند با تغییر کنترلهای خود کیفیت سود خود را تحت تاثیر قرار دهند.

کلمات کلیدی: کنترل داخلی، گردش مالی CFO، کیفیت سود، بازگویی

  • معرفی

پیمان Sarbanes-Oxley Act (SOX) در نظر دارد پیشرفتهای عمده ای در گزارشات مالی و دولتی ایجاد نماید. تاکید اصلی SOX، نظارت بر نقش CFO ها در گزارشگری مالی است، زیرا آنها مسئولیت اصلی دقیق و درست بودن، مستند سازی و ارائه گزارشهای مالی را بر عهده دارند. آنها همچنین به عنوان ساختار کنترل داخلی برای SEC نیز انجام وظیفه می کنند. بنابراین CFO ها در خط اول دفاع از نظارت بر کنترلهای داخلی گزارشگیری مالی برای اطمینان از کیفیت گزارشگیری داخلی نقش بازی می کنند و SOXمجازاتهای مدنی و کیفری سختگیرانه ای را در مورد غفلتهای CFOتحمیل می کند. شرکتها ممکن است پس از بیان دیگرگونه حسابداری، به منظور بازسازی کنترل های داخلی گزارشهای مالی با CFO خود قطع همکاری کنند. این به هر حال به احتمال زیاد  باعث افزایش سئوالها درباره گردش مالی CFO در شرکتهایی که در کنترل داخلی گردش مالی خود با شکست مواجه شده اند می شود زیرا این شکستها نشان دهنده قصور در قسمت CFOاست. هدف از این مطالعه بررسی بیان دیگرگونه شرکت به منظور تعیین ارتباط بین گردش مالی CFO و کنترل داخلی گزارشگیری مالی برای شرکت می باشد. پس از آن ما به بررسی رابطه کیفیت سود شرکتهایی که اخیرا با CFO خود قطع همکاری نموده اند و کیفیت کنترل داخلی آنها پرداخته ایم. تغییرات در کنترل های داخلی شامل ارتقاء و یا تنزل کنترلها است و ممکن است اثرات گوناگون بر کیفیت سود را در پی داشته باشد. نتایج ما نشان می دهد که شرکتهایی که کنترل داخلی ضعیفتری دارند، برای قطع همکاری با CFO خود مستعدتر هستند. این شرکتها همچنین در زمان گردش مالی CFO کیفیت سود پایین تری داشته اند. این مطالعه بر روی موارد خاص گردش مالی تمرکز می کند و بیشتر تغییرات کنترل داخلی را برای بررسی ارتبط بین کیفیت سود و تغییرات در کنترل داخلی در نظر می گیرد.نتایج تجربی نشان می دهد که کاهش کنترل های داخلی با کیفیت پایین تر سود همراه است، و بالعکس.

مطالعه ما به سه جریان مهم پژوهش کمک می کند. اول، تحقیقات قبلی در زمینه کنترلهای داخلی شرکت را افزایش می دهد. دوم، این مطالعه به تحقیقات در زمینه ی ارتباط بین تغییرات در کنترل های داخلی و کیفیت سود کمک می کند.در نهایت، این مطالعه نتایج مهمی در زمینه خط و مشی عمومی در بر خواهد داشت که نشان می دهد گردش مالی CFOنشانه مهمی از کنترلهای داخلی دچار کمبود است و مانند یک سیگنال نشان می دهد که کیفیت سود به احتمال زیاد تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.

ادامه این مطلب به شرح ذیل است: بخش ۲ مروری بر مطالب خواهد داشت.بخش ۳ روند انتخاب نمونه گردش مالی CFO و طراحی پژوهش را توضیح می کند. بخش ۴ نتایج تجربی را گزارش می کند. در بخش ۵ نتیجه گیریها مورد بحث قرار گرفته اند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد