مقاله انگلیسی ترجمه شده کاربردهای تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی

مشخصات محصول
قیمت:12000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M469

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی  ترجمه شده کاربردهای تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی: پیشینه و اثر آنها روی عملکرد

عنوان انگلیسی:

Interactive and diagnostic uses of management control systems in IS projects: Antecedents and their impact on performance

چکیده فارسی:

ما تلاش کردیم که تعیین کنیم جگونه سیستم های رسمی کنترل مدیریت (MCS) بوسیله مدیران پروژه در زمینه های توسعه سیستم های اطلاعاتی (ISD) استفاده می شوند. این شامل بررسی پیشینه های دو نوع عملکرد می شود. تحلیل PLS داده های جمع آوری شده در یک تحقیق از ۹۳ پروژه مشخص شده ای که سطح تشخیص مدیران پروژه به طور مثبت بر سطح کاربرد تعاملیشان از سیستم های رسمی کنترل مدیریت پروژه تاثیر گذاشته اما بر کاربرد تشخیصیشان تاثیر نگذاشته است.یافته های ما نشان داد که کاربرد تعاملی سیستم های رسمی کنترل مدیریت، عملکرد را زمانی که عدم قطعیت امور یک ISD بالا باشد (تازگی کار و پیچیدگی آن) افزایش می دهد، اما زمانی که عدم قطعیت کار پایین باشد آن را کم می کند. نهایتا، کاربرد تشخیص MCS ظاهرا وقتی که عدم قطعیت کار یک ISD پایین باشد عملکرد پروژه را افزایش می دهد اما زمانی که عدم قطعیت کار بالا باشد آن را کاهش نمی دهد. در کل، این نتایج در مورد پروژه های با اندازه متفاوت ثابت است.

واژگان کلیدی:کنترل پروژه، کاربرد تعاملی، کاربرد تشخیص، تازگی کار، پیچیدگی امور، توسعه سیستم اطلاعاتی

۱٫مقدمه

پروژه ها اغلب بعنوان چارچوب های اجتماعی دیده می شوند که بین نیاز به استفاده از سطح کافی کنترلی و نیاز به منعطف ماندن به منظور مدیریت عواملی که به عدم قطعیت کمک می کنند، یک کشش وجود دارد. این بویژه در پروژه های توسعه سیستم اطلاعاتی (ISD) است نیازهای کاربر تغییر می یابد و یا ویژگی های فن آوری مکررا تغییر می کند و معمولا نیاز به جایگزینی برنامه های پروژه ابتدایی و ارزیابی حس می شود. بر طبق [۱۵]، مدیریت درست یک پروژه ISDنیازمند محدودیت های اری شفاف و مسئولیت های فردی ای است که بخوبی درک شده باشند، و مشخصات خروجی های مورد انتظار و رفتارها نیز شفاف باشند. با اینحال، مرجع ۴ ادعا می کند که تاکید بیش از حد روی کنترل رفتار ممکن است اثرات مضری بواسطه تمرکز اعضای تیم پروژه روی تکمیل امور از قبل تعیین شده و اهداف داشته باشد در حالیکه از درک آن چیزی که بیشتر مورد نیاز است غافل شده، و پذیرش عدم قطعیت نیز انجام نمی شود. بنابراین، این کشش یک امر مهم است که مدیارن پروژه اغلب نیاز دارند که بعهده بگیرند، اما تحقیقات تجربی کمی وجود دارد که در مورد آنچه که باید انجام دهند بحث کرده باشد.

ادبیات کنترل مدیریت پیشنهاد می کند که مدیران می توانند نیاز به کنترل فعالیت های پروژه از نزدیک را بوسیله استفاده از سیستم های کنترل مدیریت (MCS) به روشی تشخیصی جواب دهند، در حالیکه خلق انعطاف و مدیریت تغییر بواسطه استفاده از دیگر MCS ها بصورت تعاملی بوجود می آید. MCS پروژه به صورت روش های رسمی و سیستمی هایی که اطلاعات را جهت حفظ یا جایگزینی یک فعالیت پروژه استفاده می کند، تعریف شده است [۸]، و سیستم های برنامه ریزی، سیستم های گزارش دهی، و روش های کنترل فعالیت های پروژه را ترکیب می کنند.

استفاده تشخیصی از MCS به طور نزدیک، مطابق با نقش کنترل سنتی نسبت داده شده به مکانیسم های کنترل رسمی است و قصد دارد تا مطمئن شود که اهداف از قبل تعیین شده پروژه، برآورده شده و اینکه فعالیت صحیح زمانی که یک شکاف بین نتایج برنامه ریزی شده و واقعی شناسایی شده است، انجام شده است. بعبارت دیگر، استفاده تعاملی از MCS پروژه به استفاده از اطلاعات مهیا شده بوسیله یک MCS موجود بعنوان یک مبنا برای بحث های رسمی مکرر بین مشارکت کنندگان در پروژه بر می گردد. هدف اصلی از این نوع MCS شناسایی منابع عدم قطعیت است، تا برنامه های ابتدایی در صورت لزوم به چالش کشیده شوند، و تشویق طرح ایده های جدیدی که ممکن است منتج به مرور و بازبینی هایی جهت تخمین پروژه های ابتدایی شود. از این رو، زمانی که کاربرد تعاملی وجود دارد، MCS به مدیران اجازه گسترش کنترل اطلاعات را بعنوان ابزاری برای مدیریت عدم قطعیت و افزایش انعطاف در پروژه می دهد.

بنابراین، هدف از مقاله ما مشخص کردن سه سوال تحقیق زیر بود:

–          چه عواملی بر سطوح استفاده تعاملی و تشخیصی از پروژه های MCS بوسیله مدیران پروژه ISD اثر می گذارد؟

–          استفاده از MCS چه اثر تعاملی و شناختی ای روی عملکرد پروژه دارد؟

–          آیا اثر کاربرد تشخیصی و تعاملی MCS روی عملکرد پروژه بوسیله تازگی و پیچیدگی یک وظیفه ISD واسطه گری می شود؟

 

  1. پیش زمینه

مطالعه کنترل مدیریت در پروژه های ISD به گستردگی در حال بررسی است. در کل، تحقیقات اخیر دریافته اند که هم کنترل های رسمی و هم غیررسمی می توانند در پروژه های ISD استفاده شوند، اما عدم قطعیت و پیچیدگی پروژه منجر به استفاده بیشتر از کنترل های غیررسمی و تکیه کمتر به کنترل های رسمی می گردد [۱۱].

این یافته ها بر مبنای این فرض است که کنترل های رسمی منعطف نبوده و رفتار خاصی را جهت دست یابی به اهداف معین تشویق می کند، که دیگر محدود به یک اتاق کوچک برای یک تیم جهت تطبیق با تغییرات پیش بینی نشده در یک پروژه نیست. تحقیقات گذشته این فرض را داشتند که کنترل های غیررسمی منعطف بوده و آزادی عمل افراد پروژه را در تعیین اینکه چگونه یک سیستم کیفیت را توسعه دهند، پدید می آورد.

با اینحال، تحقیقات اخیر این ادعا را هم داشتند که سخت بودن و انعطاف سیستم های کنترل رسمی نتیجه ای از روشی است که آنها اسفتاده می کنند (به صورت تشخیصی یا به صورت تعاملی) بجای اینکه از طبیعت رسمی  آنها استفاده کنند. بر طبق همین موضوع، استفاده تعاملی از MCS رسمی گرایش به منعطف کردن آنها دارد، در حالیکه استفاده تشخیصی اتاق های کوچک را جهت تطابق با تغییرات در پروژه کنار می گذارد.

ما روی استفاده از گزارشات پروژه بعدی تمرکز کردیم که برای مدیر پروژه یکسری اطلاعات بازخوردی در مورد پیشرفت یک پروژه فراهم می کند. مدیر پروژه می تواند از برخی از این اطلاعات به شیوه تشخیص استفاده کند و از بقیه آنها به شیوه تعاملی [۶].

هدف از استفاده تعاملی از MCS شناسایی سریع عوامل عدم قطعیت در فرایند توسعه است. مقاومت غیرقابل پیش بینی از سمت کاربران آینده یک سیستم، مثالی از مسئله ای است که ممکن است نیاز به روبه رو شدن در خلال تولید نرم افزار سیستم است. اگر این می تواند در اول فرایند شناسایی شود، مدیر پروژه می تواند از مدیرت ارشد بخواهد تا حمایتش را از سیستم جدید افزایش دهد، و از طریق تعامل شفاف مزایای آن با کاربران، یا از طریق یافتن یک حامی برای پروژه این کار را می کند. با اینحال، اگر سطوح بالایی از مقاومت کاربران موجود باشد، انگاه ممکن است برای مدیران پروژه مرور برنامه زمانی اصلی پروژه، مفید واقع شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد