مقاله انگلیسی ترجمه شده : تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی

مشخصات محصول
قیمت:22000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۲ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M617

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده :  تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی- یک مطالعه موردی از یک سازمان غیر دولتی

عنوان انگلیسی:

The interplay between ideological control and formal management control systems e A case study of a non-governmental organisation

چکیده فارسی:

در این مطالعه ما ایدئولوژی سازمانی را به عنوان یک بعد مهم سیستم های کنترل مدیریت (MCS) مورد بررسی قرار می دهیم. از طریق یک مطالعه موردی از یک مرکز بهداشتی به عنوان یک سازمان غیر دولتی، ما دریافتیم که توانایی بحث ایدئولوژیک برای تاکید بر منحصر به فرد بودن و اهمیت سازمان یک ابزار قدرتمند کنترل برای مدیر فراهم می کند. همچنین کنترل ایدئولوژیک برای توضیح مقاومت محدود جهت اجرای MCS رسمی مالی گرا مهم می باشد. ما از طریق تفصیل یک بخش مهم، در عین حال بررسی نشده این روند اجرا کمک می کنیم، یعنی این که MCS رسمی، از طریق تاثیر متقابل با کنترل ایدئولوژی غالب و به موقع، با اهمیت نمادین انجام می شود. بنابراین، یافته های ما نشان می دهد که تولید قابلیت دید همزمان می تواند از طریق هر دو یعنی طراحی MCS رسمی (که توسط چنهال، هال، و اسمیت، ۲۰۱۳ پیشنهاد شد) و از طریق استفاده از کنترل ایدئولوژیک (مانند مورد ما) دنبال شود. همچنین نتایج ما نیاز به تمایز بین هویت حرفه ای و سازمانی در زمان تجزیه و تحلیل MCS در سازمان های مراقبت بهداشتی و سازمان های غیر دولتی نشان می دهد.

کلمات کلیدی: گفتگوی حسابداری، پذیرش، قابلیت دید همزمان، مراقبت بهداشتی، کنترل ایدلوژی، سازمان غیر دولتی، هویت سازمانی

  1. ۱. مقدمه

در این مطالعه ما ایدئولوژی سازمانی را به عنوان یک بعد مهم، و هنوز به اندازه کافی مورد بررسی نشده، از سیستم های کنترل مدیریت (MCS) مورد بررسی قرار می دهیم. ایدئولوژی سازمانی به عنوان یک سیستم ایده عمومی تعریف  می شود که برای آنچه که کارکنان باور دارند یک نظم ایجاد شده می باشد توجیه اساسی و مشروعیت را فراهم می کند (کزارنیاوسکا-جورجز، ۱۹۸۸؛ تامپسون، ۱۹۸۰). ادبیات  MCSاهمیت فرهنگ، کنترل های گروهی و نظام های باور را به رسمیت شناخته است (آهرنز و مولونا، ۲۰۰۷؛ دنت، ۱۹۹۱؛ افرین و هاپر، ۲۰۰۷؛ اوچی، ۱۹۷۹؛ سیمونز، ۱۹۹۵)، اما توجه چندانی به اینکه چگونه مدیران کنترل ایدئولوژیک را به طور غیر مستقیم برای تسلط بر رفتار کارکنان از طریق کنترل تجربه، افکار و احساسات مهم آنها را مورد استفاده قرار می دهند اختصاص نداده است. کنترل ایدئولوژیک با استفاده مدیران از آداب و نمادها و ارتباط کلامی ایدئولوژی سازمانی آنها مرتبط می باشد، که از طریق آنها باورها، عواطف و ارزشهای کارکنان را مورد هدف قرار می دهد (آلوسون  وکارمان ، ۲۰۰۴؛ کزارنیاوسکا جورجز، ۱۹۸۸؛ اتزیونی، ۱۹۷۵؛ کوندا، ۱۹۹۲).

کنترل ایدئولوژیک باید مطرح شود به این دلیل که اغلب تشخیص داده می شود که سازمان های مذهبی، بیمارستان ها و سازمان های غیر دولتی  (NGO) یک نسبت قابل توجهی  از کارمندان را شامل می شود که تعهد آنها در درجه اول اخلاقی می باشد (اتزیونی، ۱۹۶۴). اتزیونی (۱۹۶۱، ۱۹۶۴، ۱۹۷۵) نشان دهنده چنین سازمان های “سازمان های قانونی” می باشد و استدلال می کند که کنترل ایدئولوژیک در اینجا بسیار مهم می باشد. با این حال، همانطور که توسط  اتزیونی (۱۹۷۵، ص ۴۰-۵۴ ) مورد تاکید قرار گرفت، حتی در سازمان هایی که در آن کنترل ایدئولوژیک غالب می باشد، عناصر خاصی از MCS رسمی ایجاد شده است. هدف کلی این مطالعه این است توجه دقیقی به کنترل ایدئولوژیک و اثر متقابل آن با  MCS رسمی در سازمان های هنجاری نشان دهد. ما MediOrg  یک مرکز بهداشت کوچک مذهبی وابسته که به عنوان یک سازمان غیر دولتی در مناطق روستایی هند فعالیت می کند را بررسی می کنیم.

ما نیز این موضوع کلیدی را در مورد اینکه چگونه سطح بالایی از پذیرش طرح های رسمی MCS  حاصل می شود ادمه می دهیم، از جمله کارکنانی که استفاده افزایشی از MCS مرتبط با نفوذ عقلانیت اقتصادی در شیوه های کار را قبول می کنند. ادبیات حسابداری خرد گرای بیشتر در سازمان های مراقبت بهداشتی و سازمان های غیر دولتی بطور کلی بر مقاومت در برابر MCS رسمی (برودبنت، جیکوبز، و لافلین، ۲۰۰۱؛ دیکسون، ریچی، و سیویل، ۲۰۰۶؛ گودارد و اسد، ۲۰۰۶؛ جونز و دوینگ، ۱۹۹۷؛ کورونماکی، ۱۹۹۹)، بدون توجه به انطباق تمرکز نموده است. به طور خاص، ما اینکه چگونه مدیران در سازمان های هنجاری می توانند کنترل ایدئولوژیک را برای دستیابی به سطح بالایی از انطباق در میان کارکنان در زمان اجرای MCS رسمی استفاده نمایند. ما پیاده سازی و پذیرش کنترل های رفتاری در MediOrg  که منادی و ترویج دهنده دستور العمل مالی گرا بیشتر می باشد بررسی می کنیم.

مطالعه ما به ادبیات MCS به روش های متعددی کمک می کند. اول، تمرکز بر کنترل ایدئولوژیک با ظهور تحقیقات حسابداری در مورد “ابعاد معنی دار” زندگی سازمانی سازگار می باشد (به عنوان مثال، آهرنز و مولونا، ۲۰۰۷؛ بودکر و چوآ، ۲۰۱۳؛ چنهال و همکاران، در دست چاپ). با این حال، به عنوان مثال، در حالی که این ادبیات تاثیر خرده فرهنگها بر MCS رسمی و غیر رسمی و اینکه چگونه MCS رسمی یک نقش فعال در بیان ارزش ها ایفا می کند را تحلیل کرده است، علاقه کمتری در اینکه چگونه مدیران از ایدئولوژی سازمانی برای اجرای شکل خاصی از تجربه برای کارمندان خود و برای ایجاد یک حس بسیار با ارزش استفاده می کنند نشان داده شده است. ما دریافتم که آن عمدتا از طریق بحث ایدئولوژیک در تماس چهره به چهره بین مدیر و کارکنان می باشد که کنترل ایدئولوژیک اهمیت ویژه در سازمان ها را فرض می کند. توانایی بحث ایدئولوژیک  برای تاکید بر ارزش منحصر به فرد MediOrg به مدیر یک ابزار قدرتمند کنترل ارائه می کند بدلیل اینکه آن ویژگی هایی از  MediOrg را ایجاد نمود که کارکنان تصور می کنند مهم، متمایز و پایدار باشند. دوم، استفاده از کنترل ایدئولوژیک و ایجاد آن از یک هویت سازمانی قوی و گویا برای توضیح عدم وجود هر گونه مقاومت جهت اجرای MCS رسمی مالی گرا از ارزش برخودار می باشد. دانش حسابداری دانش ارزشمندی از اینکه چگونه ویژگی های طراحی و روند اجرای رسمی MCS می تواند به توضیح انطباق کمک کند را فراهم کرده است (به عنوان مثال، آهرنز و چپمن، ۲۰۰۴؛ اردن و مسنر، ۲۰۱۲؛ ووترز و ویلدروم، ۲۰۰۸). ما با توضیح یک

بخش جدید از این روند اجرا کمک می کنیم، یعنی اینکه یک سیستم کنترل ایدئولوژیک غالبا قوی برای اینکه چگونه

کارمندان اجرای MCS رسمی را درک نمودند معنی دار بود. از طریق تاثیر متقابل با کنترل ایدئولوژی غالب به موقع، MCS رسمی با اهمیت نمادین محرز شد. سوم، چنهال، هال و اسمیت (۲۰۱۳) دریافتند زمانی که MCS رسمی برای تولید قابلیت رویت همزمان طراحی می شوند به طوری که اصول ارزیابی مختلف بازیگران سازمانی قابل مشاهده شوند انطباق افزایش می یابد. یافته های ما نشان می دهد که مصالحه بین ارزش های متعدد می تواند از طریق هر دو یعنی طراحی MCS رسمی (در چنهال و همکاران، ۲۰۱۳) و استفاده از کنترل ایدئولوژیک، داشتن MCS رسمی با اهمیت نمادین دنبال شود (مانند مورد ما). ما همچنین نتیجه می گیریم که قابلیت رویت همزمان بیش از حد ممکن است مشکل ساز باشد. در شرایط نابسندگی منابع آشکار، یک محدودیت در مورد آنچه که می تواند با استفاده از استدلال منطقی توضیح داده شود معرفی می شود( مقایسه شود چو، لین، رابرتز، و رودریگ، ۲۰۱۵؛ مسنر، ۲۰۰۹). بحث های آزاد ممکن است منجر به قابلیت دید همزمان بیش از حد شود، که یک بار اخلاقی بر کارکنان تحمیل می کند، افرادی که در مورد چیزی به تصمیم گیری نیاز دارند آنها آن را برای توجیه کردن دشوار، و یا حتی غیر ممکن می دانند. ما همچنین به دو حوزه تجربی مرتبط و در عین حال متمایز کمک می کنیم: کنترل مدیریت در سازمان های غیر دولتی (به عنوان مثال، چنهال، سالن، و اسمیت، ۲۰۱۰؛ چنهال و همکاران، ۲۰۱۳، در دست چاپ؛ اوویر و اونرمن، ۲۰۰۸)، و کنترل مدیریت در سازمانهای بهداشتی (به عنوان مثال، کورنماکی، ۱۹۹۹، ۲۰۰۴؛ جونز و دوینگ، ۱۹۹۷۹). کشورهای کمتر توسعه یافته مانند هند، که در آن سازمان مورد ما یعنی MediOrg فعالیت می کند، اغلب دارای اقتصاد و قابلیتی برای ارائه مراقبت های بهداشتی عمومی کافی برای جمعیت خود نمی باشد (بانرجی، گلنرستر و دوفلو، ۲۰۰۸). در نتیجه، ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی در این کشورها اغلب توسط سازمان های غیر دولتی صورت می گیرد. ادبیات موجود نشان داده است که تنش ها در سازمان های غیر دولتی بین آرمان های مالی، یعنی فشار برای تعادل بودجه ها و تحقق الزامات گزارش دهی از تأمین کنندگان مالی مختلف، و خصلت کارکنان برای ماموریت های اجتماعی وجود دارد (به عنوان مثال، چنهال و همکاران، ۲۰۱۰، ۲۰۱۳؛ دیکسون و همکاران، ۲۰۰۶؛ اودویر و اونرمن، ۲۰۰۸). هرچند، تحقیقات حسابداری در مورد سازمان های غیر دولتی به طور عمده بر پاسخگویی زیاد برای تأمین کنندگان مالی تمرکز کرده است (گودارد و اسد، ۲۰۰۶؛ هاپر، تسامنی، اودین، و ویکرامسینگ، ۲۰۰۹؛ هاپوود، ۲۰۰۵؛ اونرمن و اودویر، ۲۰۰۶)، توجه نسبتا کمی به استفاده از کنترل ایدئولوژیک و MCS رسمی در این سازمان های غیر دولتی نشان می دهد. یافته های ما نشان می دهد که علی رغم دخالت شدید عقلانیت اقتصادی در شیوه های کار، به نظر نمی رسد MediOrg هویت سازمانی خود را  از دست داده باشد. بنابراین، هنگام به رسمیت شناختن نقش MCS رسمی برای مدیریت تنش های بین آرمان های مالی و اجتماعی در سازمان های غیر دولتی که در تحقیقات قبلی مشخص شده است، یافته های ما یک تصویر پیچیده تر شامل کنترل ایدئولوژیک، MCS رسمی، ملاحظات اخلاقی و رهبری معنوی را نشان می دهد. در هنگام تحلیل اینکه چگونه کنترل مدیریت می تواند به سازمان های غیر دولتی برای جذب بودجه در زمان حفظ هویت خود کمک کند این ابعاد باید بررسی شوند. کنترل مدیریت در سازمانهای بهداشتی در درجه اول تاثیر متقابل بین فشارهای مالی و آرمان های حرفه ای را در مراکز بهداشتی و بیمارستان ها تجزیه و تحلیل نمود (به عنوان مثال، کورنماکی، ۱۹۹۹ ،۲۰۰۴). کارکنان پزشکی که در تماس مستقیم با بیماران کار کرده بودند و ابزارهای بسیاری از حسابداری مدیریت به دست آورده بودند اذعان کردند که استدلال اقتصادی می تواند تصمیم گیری های و اقدامات آنها را تحت تاثیر قرار دهد (به عنوان مثال، جیکوبز، ۱۹۹۸؛ کورنماکی، لپسلی، و ملیا، ۲۰۰۳؛ کورنماکی، ۱۹۹۹، ۲۰۰۴). با این حال، اکثر تحقیقات اهمیت استقلال حرفه ای را مورد تاکید قرار می دهند، که در آن در مورد اینکه کدام بیماران پذیرش شوند، چگونه آنها را معاینه و درمان کنند، و چه مدت آنها را در بیمارستان توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی  بر اساس رفاه بیمار، مستقل از نگرانی مالی نگه دارند تصمیم گیری ها می شود (جونز و ووینگ، ۱۹۹۷؛ نایلند و پیترسن را، ۲۰۰۴) تلاش ها برای محدود کردن استقلال حرفه ای پزشکان و پرستاران و افزایش تاکید بر استدلال اقتصادی با مخالفت شدیدی مواجه شده است (جونز و دوینگ، ۱۹۹۷؛ لپسلی، ۲۰۰۸)، اما این مطالعات عمدتا مبتنی بر یافته های بیمارستان «غربی» و مراکز بهداشتی می باشند. بنابراین، مطالعه عملیات یک مرکز بهداشتی در مناطق روستایی هند، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، بنابراین پتانسیلی برای بینش های جدید در مورد نقش کنترل مدیریت در سازمانهای مراقبت بهداشتی  ارائه می کند. به ویژه اینکه یافته های ما نیاز به تمایز بین هویت حرفه ای و سازمانی را نشان می دهند (نگاه کنید به، امسون، ۲۰۰۴). مطالعات پیشین سازمان های مراقبت بهداشتی بر هویت حرفه ای متمرکز شده است، که بدان معنی است که هویت سازمانی تمایل دارد که به عنوان مکمل با هویت حرفه ای برخورد شود، و یا ادغام شود. در مقابل، تحقیق ما نشان می دهد که هویت حرفه ای و سازمانی در یک رابطه پیچیده همزیستی دارد. به نظر می رسد پزشکان و پرستاران MediOrg برای یک درک اساسی از آنچه به معنای یک فرد حرفه ای می باشد به اشتراک می گذارند، اما روشی که آنها این درک را در عمل ترجمه کردند از طریق  هویت سازمانی تحت تاثیر قرار گرفت.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد