مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ——–

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M421

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی:

Intellectual Capital Evaluation Relationship between Knowledge Management Implementation and Company’s Performance

چکیده فارسی:

مدیریت دانش در حال تبدیل شدن به مناسب ترین و به چالش کشیدن موضوع پیاده سازی استراتژی شرکت در اقتصاد جدید است.  یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت دانش، شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری است .مطالعه ما بر ارزیابی روش های سرمایه های فکری است که اجازه پیدا کردن کارآمدترین روش برای مدیریت سرمایه های فکری، از جمله تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری را می دهد. ما فرض می کنیم که اثر بالقوه از منابع سرمایه فکری با توجه به اندازه شرکت، صنعت و کشور متفاوت است.

بسیاری ازتحقیقات مربوطه براساس منابع وروش های مبتنی بر ارزش که به طور جداگانه به تجزیه وتحلیل سرمایه های فکری از یک نقطه نظرخاص، به محدود کردن تعدادی از مشکلات که درتقاطع این مفاهیم است، می باشد. بنابراین، ما این دو رویکرد را برای حل مشکلات ارزیابی سرمایه های فکری که مربوط به شرکت های صنایع و رفتار مطالعه است را یکپارچه می کنیم .

ما به دنبال استفاده از این دو روش برای پاسخ دادن به سوالات زیرهستیم:

آیا یک رابطه نزدیک بین سرمایه فکری کیفیت و عملکرد شرکت وجود دارد؟ ایجاد و تخریب ارزش های سازمانی با توجه به سرمایه های فکری به کار گرفته شده است؟

عوامل داخلی و خارجی موثر بر این رابطه ها چه هستند؟ کشور، صنعت، اندازه شرکت، پویایی بازار، و غیره.
آیا مکمل خاصی از اجزای سرمایه های فکری جدا از هم وجود دارد؟ ( انسان، سازمان و منابع بازار)؟

اساسا با وجود سابقه و هدف بزرگ تجربی، مسائل مربوط به مدیریت سرمایه های فکری به خوبی مطالعه نشده است هدف از این تحقیق، توسعه ابزارهای مقرون به صرفه برای یک شرکت تجزیه وتحلیل منابع فکری است چندین روش های آماری باید برای مسائل تجربی از این تحقیق ارائه می شود، از جمله مطالعه توصیفی  _تجزیه و تحلیل داده های مقطعی و پانل است پایگاه داده های جمع آوری شده برای این منظور شامل  شاخص های مالی و اقتصادی در زمینه ارزیابی سرمایه فکری می باشد، برای مثال، شاخص های عملکرد استراتژیک (EVA، FGV، Q –توبین).

باید تاکید کرد که تعداد داده های مورد نیاز، کاملا خاص و به سختی مشاهده می شوند بنابراین، پایگاه داده هایی از این پژوهش درگزارش سالانه آماری و مالی یافت می شود که شامل توضیحات از برخی ویژگی های کیفی از شرکت های تجزیه و تحلیل شده  و صنایع می باشد .مجموع بهره وری نیروی کار، کارکنان سطح آموزش و پرورش، وفاداری مشتری، محدوده محصول، هزینه توسعه و تحقیق، مشارکت در انجمن های کسب و کار ، پروژه های تعاونی نوآوری، تخصص ها و محلی سازی ضرایب و دیگران است.

این مقاله به شناسایی مشکل و انگیزه تحقیق اختصاص داده شده است و همچنین برخی از نتایج تجربی.

واژه های کلیدی : سرمایه فکری و نتایج، ارزش اقتصادی اضافه شده است.

۱٫مقدمه

 

نقش استراتژیک مدیریت دانش برای شرکت دراقتصاد جدید است که به طور گسترده ای در هر دوسطح نظری و عملی مورد بحث شده است. Ramelt، ۱۹۹۱؛ استوارت، ۲۰۰۱؛ روس،۲۰۰۶) ) یکی از مهمترین مسائل در مدیریت دانش، شناسایی وارزیابی سرمایه فکری، و همچنین اندازه گیری عملکرد شرکت از نظر ارزش افزوده سرمایه های فکری است.

مطالعه ما بر روش های ارزیابی سرمایه های فکری، به ویژه: ارزش کلید شناسایی رانندگان و تجزیه و تحلیل ارتباط آنها  است این روش اجازه برای پیدا کردن کارآمد ترین راه مدیریت دانش می دهد، که شامل تولید تصمیم های سرمایه گذاری است. بایستی تاکید کرد که تجزیه و تحلیل سرمایه های فکری درشرایط ارزیابی سرمایه گذاری بر مبنای شناسایی و ارزیابی ورودی ها و خروجی ها استوار است. به عبارت دیگر، ما نیاز به مطالعه مکانیسم از تحول سرمایه فکری در عملکرد شرکت داریم.

بسیاری از تحقیقات مربوطه براساس رویکرد مبتنی برمنابع و ارزش است که به طور جداگانه به تجزیه وتحلیل سرمایه های فکری از یک نقطه نظر خاص، محدود کردن تعدادی از مشکلات در تقاطع از این مفاهیم است. بنابراین، ما دو روش حل مشکلات ارزیابی سرمایه های فکری که مربوط به شرکت های صنایع و رفتار مطالعه یکپارچه می کنیم.

ایده پژوهش سرمایه های فکری در منابع براساس رویکرد مبتنی بر P.Ramelt، که نشان تجربی غلبه درون بخشی بیش ازتفاوت درون در نسبت ۷: ۱است.

این امر سلطه عوامل سازمانی به عنوان مزیت رقابتی شرکت را تایید می کند (Rumelt, 1991)   B.Stewartدر پژوهش های خود درچارچوب رویکرد مبتنی برارزش توجه به فاصله بین کتاب و ارزش بازار را ترسیم می کند: در حالیکه در سال ۱۹۷۸ فاصله حدود ۵-۱۰  درصد، در سال ۱۹۹۸ ارزش بازار، ارزش دفتری به طور متوسط در طول سه زمان محلی شما فراتر رفته است (استوارت، ۲۰۰۱). در حالیکه در سال ۱۹۷۸ فاصله در حدود۵-۱۰  درصد بود، در تحقیقات سال ۱۹۹۸ ، کسی که در ارتباط باشد با ارزشهای مبتنی بر مفهوم، با واقعیت افزایش نقش سرمایه فکری دراقتصاد جدید مرتبط است و آن را به “اقتصاد دانش می نامند”  (استرن،استوارت، ۲۰۰۱٫)

 

تحقیقات مختلف، تجزیه و تحلیل سرمایه های فکری در پیاده سازی مدیریت دانش، در حال تلاش برای گرفتن یک ارتباط بین ویژگی های غیر مستقیم سرمایه فکری و عملکرد شرکت می باشد .فرض اساسی بسیاری از مطالعات تجربی این است که ارزیابی غیر مستقیم سرمایه فکری را می توان باتجزیه وتحلیل صورتهای مالی ا رائه شود بدیهی است که ویژگی های نا ملموس شرکت بسیارضعیف درشرایط مالی بیان شده است بنابراین، ما باید با استفاده از اطلاعاتی که در صورتهای مالی یافت نمی شود به ارزیابی ورودی های سرمایه فکری و پیاده سازی مدیریت دانش پرداخت. با وجود ارتباط مسائل مربوط به سرمایه فکری، مطالعات موجود توسعه ضعیف و اجرای عملی از ابزار اندازه گیری را نشان می دهد.که حق به محدودیت ها و کاستی های مختلف نظارت بر مدیریت دانش و سیستم ارزیابی است.

در این مقاله به شناسایی مشکل و انگیزه اختصاص داده شده است و برخی از نتایج تجربی نیز در اینجا ارائه  شده است. هدف از این تحقیق، توسعه ابزارهای مقرون به صرفه برای مدیریت دانش شناسایی رانندگان است .ما فرض میکنیم که اثر بالقوه از منابع سرمایه فکری باتوجه به اندازه شرکت، صنعت وکشور متفاوت است.

 

  1. مرورادبیات

تجزیه و تحلیل تکامل تدریجی مفهوم سرمایه فکری، ما می توانیم نتیجه بگیریم که، برخلاف درک مشترک از این پدیده در اقتصاد کلاسیک در مطالعات علمی و کاربردی تفسیراز سرمایه های فکری متنوع است. که می تواند به راحتی با اهداف چندگانه مطالعه آن توضیح داده شده است  بدیهی است، این پدیده سرمایه فکری توسط دو دسته:

سرمایه و هوش (دانش) اول از همه این مفاهیم ماهیت این پدیده را نشان می دهد ، و دوم تعریف اولیه آنرا می دهد.

بسیاری از آنها دقیقا بر اساس ترکیبی از ویژگی های ذکر شده در بالا مانند سرمایه و هوش. به عنوان مثال:  “سرمایه های فکری ، گروهی از دارایی های دانش است که به یک سازمان نسبت داده شده است و به میزان قابل توجهی بهبهبود موقعیت رقابتی این سازمان با افزودن ارزش به سهامداران زی ربط کمک می کند. (Marr, Schiuma, 2001)

با تجزیه و تحلیل این تعریف، ما می توانیم نتیجه بگیریم که سرمایه های فکری، به عنوان منابع یک شرکت است که بایدارزش افزوده برای ذینفعان و سهامدارن را تامین کند.که توضیح می دهد یک توسعه به طور هم زمان از دو مفهوم سرمایه فکری:  رویکرد مبتنی بر منابع و مبتنی بر ارزش.

توانایی بالا بردن اثربخشی از منابع دیگر شامل دارایی های ملموس، ویژگیهای کلیدی از سرمایه های فکری است. مدیریت دانش مجموعه ای کامل از ابزار برای استفاده نا ملموس  و موثر را فراهم می کند. علی رغم ویژگی های خاص منابع فکری، آنها باید به عنوان بخشی از سرمایه های شرکت های سرمایه گذاری در نظر گرفته شود و برطبق رویکرد مشترک شناسایی سرمایه ها مشخص می شود. اجازه دهید به ما که در نظر بگیریم ویژگی های کلیدی سرمایه فکری وارتباط آن را با دارایی ملموس. (شکل۱) با توجه به رویکرد مشترک روی اصول مالی و اقتصادی سرمایه های سرمایه گذاری شده مقوله های زیرمشخص می شود:

  • میزان سرمایه های به کار گرفته شده؛
  • بازگشت سرمایه بکار گرفته شده؛
  • هزینه سرمایه به کارگرفته شده؛

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد