مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر وابستگی های سازمانی بر رفتار مصرف کننده

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۲۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M520

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر وابستگی های سازمانی بر رفتار مصرف کننده

عنوان انگلیسی:

The effect of corporate associations on consumerbehaviour

چکیده فارسی:

هدف – هدف نویسندگان در مقاله حاضر، مطالعه رابطه بین وابستگی های سازمانی و وفاداری با تحلیل نقش شناسائی با سازمان و رضایت در این ارتباط می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – تاثیرات وابستگی های سازمانی بر وفاداری -ثبات-مصرف کنندگان از طریق یک مدل معادلاتی ساختاری برای یک نمونه ۷۸۱ نفری از کاربران خدمات مالی آزمایش شد.

یافته ها – نتایج این مقاله ، ارزش تخصص تجاری(CE)  را  به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رضایت و درک مصرف کننده از ارائه دهنده خدمات مالی آنها تایید می نماید. علاوه بر این، مسئولیت اجتماعی شرکت-سازمان- (CSR)  در ایجاد درک مصرف کننده از شرکت سهیم است که به طور مثبت با رضایت  نیز در ارتباط می باشد. بنابراین رضایت در صنعت مالی به عنوان پاسخ موثر و شناختی مصرف کننده ارائه می شود که نهایتا همراه با درک ، ثبات نگرشی یک مصرف کننده به تامین کننده را تعیین می نماید.

اصالت / ارزش – نویسندگان سعی دارند با این مطالعه به شناخت بهتر فرایند شکل گیری وفاداری مصرف کننده کمک کنند چون این فرایند با ادراک وابستگی های سازمانی برای تخصص تجاری و تعهد اجتماعی آن شروع می شود. محققان نقش دو متغیر – یعنی درک و رضایت از شرکت – را مورد توجه قرار دادند که در پژوهش های تحلیل نقش وابستگی های شرکتی در وفاداری مصرف کننده بطور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته بودند. علاوه بر این، وابستگی های CSR نیز از دیدگاه چند بعدی پیشنهادی در مطالعات اخیر مورد بررسی قرار گرفتند که در مقایسه با اکثریت گسترده پژوهش های قبلی، بر ابعاد محدود و خاص این مفهوم به ویژه بعد اجتماعی آن متمرکز شده است.

کلمات کلیدی : وابستگی های سازمانی، تخصص تجاری، مسئولیت اجتماعی شرکت ، درک و شناسایی شرکت-مصرف کننده، رضایت، وفاداری، رفتار مصرف کننده

۱٫مقدمه

وفاداری مصرف کننده به ویژه در هنگام مواجهه با وضعیت اقتصادی ای مشابه آنچه یکی از بازارهای بین المللی در تابستان ۲۰۰۹ –زمان نگارش این مقاله – در حال تجربه آن بود، هدفی اساسی برای هر سازمان است. مصرف کنندگان در این زمینه محدودترین منبع برای شرکت بوده و وفاداری آنها به طور مستقیم بر سود شرکت  تاثیر می گذارد. علاوه بر این ، حفظ مشتریان با انجام اقداماتی با هدف کسب اعتماد آنها در دوره های نامطمئن به ویژه پس از رسوایی های بین المللی – Enron, Exxon, Bhopal– و سقوط های مالی فراوان، حتی ضروری تر نیز به نظر می رسد. امروزه بازیابی-احیای- تصویر شرکت در هر یک از ابعاد آن بدین منظور، اقدامی اساسی است.

بسیاری از تحقیقات در این مفهوم، اثر مثبت تصویر شرکت بر افکار و واکنش های مصرف کنندگان نسبت به محصولات و خدمات آن را نمایش داده است. هر چند این تصویر در موارد بسیار کمی جدا از ابعاد مختلف خود تحلیل شده ولی به خوبی مشخص شده که در بسیاری از موقعیت ها مفهومی یک بعدی نیست و مردم آن را از تعداد زیادی برداشت های مختلف شکل می دهند. طی چند سال گذشته، تصویر شرکت و اعتبار و شهرت  آن به اصطلاح “وابستگی های شرکتی” مرتبط شده است. این مفهوم برچسبی کلی برای همه اطلاعات مربوط به یک شرکت است که توسط یک فرد حفظ می شود. با توجه به این مفهوم ممکن است حداقل دو بعد از تحلیل را بیابیم که یکی با توانایی شرکت و وابستگی های بازاریابی ، و دیگری با مسئولیت اجتماعی شرکت مرتبط بوده به ترتیب به بازده تجارت در تولید و عرضه محصولات و / یا خدمات ، و مدیریت تعهدات اجتماعی آن اشاره دارد.

علاوه بر این، دیگر مفهوم اصلی در مطالعه رفتار مصرف کننده ، رضایت است که با وجود این اهمیت، در پژوهش تحلیل نقش توانایی شرکت ، وابستگی های بازاریابی یا مسئولیت اجتماعی شرکت بطور دقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است. محققان عمدتا تاثیر مستقیم وابستگی های شرکت را بر تحلیل ابعاد وفاداری مثلا اهداف خرید مجدد آنالیز کرده اند. با این حال، اهمیت استراتژیک رضایت و ارتباط آن به عنوان یک متغیر اساسی در دیدگاه های بازاریابی رابطه، مطالعه آن را یک گام ضروری به جلو در دانش مصرف کنندگان و مسیرهای عمل خود می سازد. به همین ترتیب، در سال های اخیر نشان داده شده که درک هویت مصرف کنندگان از شرکت (شناساییC-C) ، به ویژه به این خاطر که به توضیح اهمیت یک تصویر خوب اجتماعی برای ایجاد وفاداری مصرف کننده به سمت یک کسب و کار-تجارت-خاص کمک می کند ، یکی از تاثیرگذار ترین متغیرها در فرایند تصمیم گیری مصرف کننده است (لیختن اشتاین و همکاران، ۲۰۰۴). با این حال، این جریان تحقیقاتی نسبتا جدید بوده و به شواهد تجربی تری نیاز دارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد