دانلود مقاله لاتین حسابداری و اقتصاد ترجمه شده نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۰ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h74

عنوان فارسی:

مقاله لاتین رشته اقتصاد ترجمه شده نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی

عنوان انگلیسی:

Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز برای مجموعه دو کشور کوروواسی و قبرس در طول دروره سال های ۲۰۱۲-۱۹۹۰ در راستای صادرات پرداخته است. محققین ادعا دارند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش مبادلات تجاری می شود. محققان اغلب از استاندارد انحراف از میانگین از لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری از نوسان نرخ ارز یاد می کنند.به طور کلی نتایج در این پژوهش نشان می دهد که این نوسانات اثرات منفی قابل توجهیدر صادرات کشورهای نمونه(کوروواسی و قبرس)دارد

  • مقدمه:

رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات در تعداد زیادی از مقالات نظری و تجربی بررسی و مطالعه گشته است و در نهایت به ارائه مدلی نظری انجامیده است. این مدل نشان می دهد که افزایش نوسانات نرخ ارز با عث افزایش عدم اطمینان از سود در قراردادهای منعقد شده با ارزگزانتر می گردد. مدل های دیگر نشان می دهد که سطوح بالاتری از حرکات نرخ ارز فرصتی بیشتر برای سود و در نتیجه منجر به افزایش صادرات گردد. روش دیگری که برخی از محققان پیشنهاد کرده اند مدلی است که در آن تغییرات نرخ ارز با سرمایه گذاری در بازارجبران شده و به رشد و تولید کمک خواهد کرد. این دامنه های مختلف از نتایج محققان که توسط مطالعات تجربی نیز موزد تایید قرار گرفته اند به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تجارت بین الملل تبدیل شده است. اسن مقاله قصد دارد مدل اثرات نوسانات نرخ ارز را برای دو کشورقبرس و کوروواسی را بررسی کند.

در ادامه این مقاله به صورت زیر تقسیم بندی شده است

بخش اول:مروری بر منابع

بخش دوم: روش های مختلف اندازه گیری نوسانات نرخ ارز

بخش سوم: راه های ارائه شده

بخش چهارم: چهارچوب روش مورد بحث

بخش پنجم: نتایج حاصل از آزمون های آماری

بخش آخر: به نتیجه گیری از این اطلاعات می پردازد.

مروری بر منابع:

منابع زیادی در را بطه با این مساله وجود دارد هر دو مسیر مطالعاتی نظری و تجربی بررسی شده استMakenzie  در سال۱۹۹۹ به بررسی هر دو بعد نظری و تجربی این موضوع پرداخته است, با این حال در این بخش به قسمت های اصلی این مقاله می پردازیم. اولین مدل, متودOLS  می باشد که این مدل موردعلاقه ی آقای Makenzie می بود. اماClark در سال ۱۹۷۳ رابطه معنی داری بین میزان صادرات و نوسانات نرخ ارز را ارائه کرده بود. Hoper و Kohlhagen در سال ۱۹۷۸ تجارت دوجانبه و چند جانبه میان کشورهای توسعه یافته را ابا استفاده از مدل خطای استاندارد نوسانات نرخ ارز اسنی بررسی گردد. در سال ۱۹۸۰ شواهد تجربی دیگری در این بررسی ها وارد شدند بنابراین هیچ الگوی ثابت برای بررسی این موضوع برای تمام کشورها که بتواند رابطه بین نرخ ارز و صادرات را بررسی کند وجود نداشت. در حالیکه بسیاری نشان دادند که عدم ثبات در نرخ ارز باعث کاهش تجارت بین الملل می شود. در تلاش برای این توضیح  نتایج برخی از محققان توسط گروهی مورد بررسی دوباره در راستای ارتباط بین نوسانات نرخ ارز و تجارت بررسی گشت.Cushman در سال ۱۹۸۳ از مقدار متوسط نرخ واقعی ارز به عنوان مقدار نوسانات در مدل خود استفاده کرد.Cushman در سال۱۹۸۸ در تحقیق خود تفاوت مابین مقدار نقطه ای ارز و نرخ ارز در آینده و نرخ های فعلی را به عنوان یک جایگزین در مدل صادرات خود وارد کرد.Akahtar  و Hilton در سال ۱۹۸۴ به این نتیجه رسیدند که تغییرات نرخ ارز  عدم اطمینانرا در تجارت بین الملل به همراه دارد. Degrauwe در سال۱۹۸۸به یک مدل رسید که در آن مدل یک تولد کننده باید بین میزان فروش داخلی و خارجی خود تصمیم گیری کند. با فراهم نمودن برخی از مفروضات اساسی این مدل , فرض می شود تنها منبع موثر بر رفتار صادر کننده قیمت ارز حاصل ازصادرات می باشد . این محقق در مدل خود نرخ ارز را به عنوان عامل تغییر در میزان صادرات وارد کرد. پس از مطالعات Degrauwa, Peree  و Steinher در سال ۱۹۸۹ مدلی ارائه کردند که در آن میزان نرخ ارز به طور متوسط در آینده,گذشته و حال را می توان به عنوان شاخص بهتری برای نوسانات نرخ ارز باشد. اگرچه روش های آماری تجربی جدید, بعد از سال ۱۹۹۰ به وجود آمد,چندین محقق از روشARCH-GARCH  به منظور مدل سازی و اندازه گیری نوسانات نرخ ارز کشورهای قبرس و کوروواسی استفاده کردند. بعضی از محققان از روش VAR و VECM برای بررسی خواصی همچون ریشه واحد و میزان هم انباشتگی استفاده کردند. Chowdhury در سال ۱۹۹۳ به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت در کشورهای G-7 پرداخت. این محق مطالعات خود را بر روی اندازه گیری نوسانات نرخ ارز بر اساس انحراف استاندارد از نرخ رشد قرار داد. با وجود این همه تحولات اندازه گیری های سنتی از نرخ ارز مانند میانگین میزان انحراف استاندارد هنوز وجود دارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد