مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها وکاربردپذیری

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۶ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h120

عنوان فارسی:

مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها وکاربردپذیری

عنوان انگلیسی:

Structuration theory in accounting research : Applications and applicability

چکیده فارسی:

از وقتی که نظریه ساختاردهی Giddens  (ST) حدود ۲۵ سال قبل در داخل مطالب حسابداری معرفی شده است، موقعیت خود را تحکیم بخشیده است، بعنوان یکی از مدارس اصلی تفکر بکار رفته در کشف حسابداری بعنوان پدیده سازمانی، اجتماعی و سیاسی. هدف این تحقیق، بررسی این است که چگونه ST در این مقاله بزرگ،  اجرا شده است و می تواند اجرا شود. روی هم رفته بررسی ۶۵ مقاله منتشر شده بیان می کند که نه تنها ST در چالش برانگیختن فرضیه های مشخصات “ذاتی و کاربردی” سیستم های حسابداری و همینطور مشخص کردن پروژه اصلی سهیم بوده، بلکه همچنین به گسترش دیدگاه های نظری متناوب نیز کمک کرده است. با اینحال بررسی ما چندین محدودیت نیز ارائه کرده است. این محدودیت ها متشکل از این هستند که جامعه حسابداری واقعا بعنوان یک مجموعه در گسترش یک درک ساختاردهی شناسی شیوه های حسابداری کار نکرده است. ما همچنین کشف کرده ایم که محققان حسابداری تاکنون یک درک متقابل از اینکه چگونه ST را تفسیر کنیم، گسترش نداده اند (یعنی نامشخصات مفهومی و حتی متناقضاتی وجود دارد)، یا چگونه ST را بصورت روشی منظم در پروژه تجربی بکار ببریم. بر مبنای این محدودیت ها و شناسایی تعدادی از “نقاط سیاه” در مطلب، ما چندین مسیر برای تلاش های علمی آینده پیشنهاد می کنیم.

واژه های کلید: انتقادی، اجتماعی، Giddens، نظریه ساختاردهی، بررسی مطلب

مقدمه

یک چهارم قبل از قرن، Roberts and Scapens (1985) نظریه ساختاردهی Giddens (ST) را در داخل رشته حسابداری معرفی کردند، از آن موقع یک خروجی مداوم و حتی در حال رشد از این نوع کارها بوده است. درواقع، امروزه مطالب حسابداری مطلع از –ST شامل تعداد ۶۵ مقاله منتشر شده است و تبدیل به یکی از رویکردهای “حساس” برجسته بکار رفته در کشف حسابداری بعنوان یک پدیده سازمانی، اجتماعی و سیاسی شده است (Busco, 2009؛ Coad and Herbert, 2009؛ Englund و سایرین ۲۰۱۱).

اخیرا در مورد گذشته، حال و آینده مقالات حسابداری مبتنی برST مورد بحث قرارگرفته است، با یک تمرکز اصلی برروی اشتراکات و محدودیت های اصلی این مطلب در رابطه با جریانهای تفسیری و انتقادی تحقیقات حسابداری. در موردهای دیگرپروژه های حسابداری این مطلب را بایک تمرکز برروی دامنه ها و موضوعات تجربی بخصوص بررسی کرده اند، همچون بحث Ahrens and Chapman (2007) در موضوعات ذی حسابی و بحث Meira و سایرین (۲۰۱۰) در رابطه با روابط بین شرکتی (همچنین Busco, 2009؛ Scapens, 2006) را ببینید.

در مقابل این بررسی های قبلی، ما توجه مان را برروی راههای (مختلف) که پژوهشگران حسابداری بکار برده اند یعنی در زمان انجام پژوهش حسابداری مطرح کرده و برروی  ST ادامه داده اند. بطور ویژه اهداف اینها هستند: (۱) برای ارزیابی اینکه چگونه این مطلب، مفاهیم و فرضیه های کلیدی ST  به لحاظ نظری و متدلوژی بکار برده است، و تحلیل اینکه نا چه اندازه جامعه حسابداری بعنوان یک جمع برای سرمایه گذاری برروی این ایده های اصلی کار کرده است و (۲) کشف پتانسیل های نسبتا ناشناخته در مطالب ST حسابداری گرا و مبتنی بر این فرصت های شناخته شده برای تحقیقات بعدی است.

روی هم رفته تحلیل مبرم را در مورد چگونگی بکاربردن ST، چهار موضوع اصلی را ارائه می دهد که بازتاب بزرگ و تاحدی تغییرات تعجب آوری در مطالب را دارند. این چهار زمینه: (۱) چگونه مفاهیم اصلی منحصربفرد ST در یک زمینه حسابداری ذکر و تفسیر شده است، (۲) استراتژی های تحقیق در زمان بکارگیری ST در پروژه حسابداری اتخاذ شده است، (۳) چگونه پژوهشگران حسابداری داده های مربوطه را جمع آوری کرده اند و فرآیندهای ساختاردهی را تحلیل کرده اند و (۴) چگونه جامعه حسابداری بعنوان یک اجتماع در سرمایه گذاری برروی این ایده ها و فرضیه های ST کار کرده است.

بر طبق تحلیل های کمی و کیفی این زمینه ها ما نتیجه گرفته ایم که مقاله بعنوان یک مجموعه کلی دیده شده است که کمک های مهم متعددی به مالب حسابداری بزرگتر کرده است ــــ نه فقط از طریق معرفی یک چشم انداز دوگانه ـــ و گسترش چندین عنوان تحقیقاتی همچون (سیستمهای) ذی حسابی (به Robert and Scapens, 1985 رجوع کنید؛ همچنین بحث Ahrens and chapman, 2007 را ببینید). ما همچنین تعدادی از محدودیت ها شناسایی کرده ایم ـــ شامل تمایزات مفهومی و مجموعه های محدود هستند ـــ بر طبق آنچه ما پیشنهاد کرده ایم، آرایه ای از هدایت ها برای تحقیقات بعدی.

بقیه کقاله ما بصورت زید تنظیم شده است. بخش بعدی یک خلاصه از مفاهیم اصلی و استدلال های اساسی در کارهای Giddens ارائه کرده است. بعدی، ما توصیف کرده ایم که چگونه مقاله های بررسی شده جمع آوری و تحلیل شده اند، به دنبال آن یک مفصل بندی از یافته های متشکل در رابطه با چهار زمینه (اشاره شده در بالا) وجود دارد. در بخش های نتیجه گیری، ما یافته ها را مورد بحث قرار داده و تعدادی از راههای ممکن برای تحقیقات آینده را پیشنهاد کرده ایم.

  1. نظریه ساختاردهی Gidden : یک نمای کلی

در پایین ما تعدادی از مشخصات کلیدی ST را مطرح کرده ایم. ما با ترسیم مفاهیم و فرضیه های اصلی توسعه یافته در آثار اولیه Gidden شروع کرده ایم و سپس به نوشته های اخیر او پرداخته ایم.

۲٫۱ مفاهیم و نظریه های اصلی

در نوشته های پیشگام در سالهای ۱۹۷۶، ۱۹۷۹ و ۱۹۸۴، Giddens یک چارچوب هسته شناسی برای مطالعه فعالیت های انسانی تنظیم کرده است، که نه برروی “تجربه فردی بازیگر، و نه برروی وجود قالب کلیت اجتماعی تمرکز نمی کند بلکه] برروی[ فعالیت های اجتماعی تنظیم شده در سرتاسر فضا و زمان” تاکید دارد (Giddens, 1984, p.2)1. مرکز این قبیل ادراکات از نظام اجتماعی، تمایز بین شیوه هایی که بخودی خود واقع شده اند(یعنی چه چیزی بازیگران واقعا می گویند و انجام می دهند) و اینکه کدام این شیوه ها را ایجاد می کند(یعنی کدام این قبیل “الگوها” را زمینه سازی و تولید می کنند).

۱ ST، بهترن درک بعنوان یک پاسخ به انتقاد او از بعضی از مدارس اصلی از تفکر در رابطه با افراد و جامعه، به ویژه جامعه شناسی “علوم طبیعی” و “تفسیری” (Gidden, 1976,1979 را ببینید).

در ST، که پیش از این توسط سیستم های اجتماعی مشخص شده، در حالی که اخیرا توسط ساختارهای اجتماعی مشخص شده است. سیستم های اجتماعی سپس، (۱) شامل فعالیت های واقعی بازیگرهای انسانی بوده، (۲) همیشه در تنظیمات زمان-فضا بخصوص قرارگرفته اند، و (۳) و همیشه به موضوعات ویژه متصل هستند. از سوی دیگر ساختارهای اجتماعی، (۱) خصوصیات ساختاری را تشکیل می دهند که اجازه” اتصال” زمان-فضا در سیستم های اجتماعی را می دهد، (۲) خارج از زمان و فضا . تنهابا یک وجود مجازی هستند، و (۳) با فقدان موضوع مشخص شده است (Giddens, 1984).

دومین فرضیه مهم ST این است که این ساختارهای مولد ممکن است در یک زیرمجموعه از مشخصات ساختاری تقسیم شوند، که به موجب آن امکان دارد سه بعد با نامهای، مفهوم، مشروعیت و تسلط شناسایی شوند (شکل ۱ را ببینید).

ساختارهای مفهوم، “طرح های تفسیری” عمومی لازم برای ارتباط را فراهم می کنند (سمت چپ شکل ۱ را ببینید).

شکل ۱). این قوانین تفسیری، راههایی برای افراد فراهم می کنند تا اتفاقات را ببینند و تفسیر کنند و بنابراین به (بین) فعالیت ها معنا می دهد. ساختارهای مشروعیت از سوی دیگر، هنجارهایی فراهم می کند که اشکال خاص انجام را تصدیق می کند (سمت راست شکل ۱ را ببینید)،

شکل ۱). در حالیکه تسلط، تسهیلاتی برای اعمال قدرت فراهم می کند.

سومین ایده اصلی در ST، ساختارها و سیستم هایی هستند که به واسطه دوگانگی ساختار به صورت بازگشتی مرتبط هستند. یعنی، آن خصوصیات ساختاری که بازیگران به محض تولید و تولید دوباره سیستم های اجتماعی دریافت می کنند، حد متوسط و نتیجه فعالیت اجتماعی هستند (فلش های دوسر عمودی را در شکل ۱ ببینید). در نتیجه عامل ها و ساختارها، دو مجموعه مستقل از پدیده ها را  تشکیل نمی دهند (یک دوگانگی)، بلکه دو طرف یک سکه را نشان می دهند (Giddens, 1984).

نکته مهم این است که اگرچه ST تولید دوباره و استمرار مشخصات بیشتر زندگی های اجتماعی را حفظ می کند، ما نمی توانیم فعالیت بشر را پیش بینی کنیم چونکه بازیگران بسیار زیرک هستند. به این معنا که چهارمین فرضیه کلیدی ST این است که عامل های بشری اطلاعات زیادی در رابطه با اوضاع و پیامدهای آنکه آنها چه چیزی در تمرینات روزانه خود انجام می دهند، دارند و بر مبنای آن، آنها می توانند همیشه انتخاب کنند که جور دیگر انجام دهند.

باتوجه بهاین توانایی قابل تغییر عامل های انسانی، ST همچنین فرض می کند که قدرت یک عامل جدایی ناپذیر در زندگی اجتماعی است. در ساده ترین شکل آن، قدرت به معنای انجام گرفتن کارها است (۱۹۸۴) و بنابراین همینطور مربوط به عامل انسانی نیز است. اگرچه قدرت همچنین بعنوان وابستگی و یک خصوصیت از تعامل اجتماعی _ قدرت بعنوان سلطه توصیف شده است.در این مفهوم باریک تر، قدرت به توانایی اشاره دارد که درآن برخی از بازیگران ممکن است مجبور باشند تا پیامدها را تضمین کنند (“قدرت انجام”)، در جاییکه تحقق این نتایج بستگی به عامل دیگر افراد دارد (” قدرت بر دیگران “) (۱۹۷۶). نکته مهم این است که بهرحال در جهت اجتناب از نظر قطعی در روابط قدرت، که بوسیله ان ممکن است برخی از بازیگران بنظر بیاید که توسط دیگران کنترل می شوند، روابط قدرت باید برحسب آنکه Giddens به چه چیزی بعنوان دیالتیک کنترل اشاره می کند، تحلیل شوند. به این معنا که، صرفنظر از شکل وابستگی، همیشه تعدادی از منابع وجود دارند که “مرئوسان” ممکن است تجهیز کنند برای تحت تاثیر قراردادن رفتار” مافوق ها”یشان (Giddens,1984 را ببینید).

بطور کلی پس از آن تصور Giddens در ساختاردهی بر “در جریان بودن” فعالیت های بشری، مربوط به استمرار و تغییر سیستم های اجتماعی تاکید دارد. Giddens (1995)، همچنین بر این مطلب تاکید دارد که مطالعه ساختاردهی بر یک بررسی وضعیت ها دلالت دارد که درآن ساختارها (دوباره) تولید می شوند. و همچنین همانطورکه ما در پایین بحث خواهیم کرد، Giddens تعدادی از این وضعیت ها شناسایی و مورد بحث قرار می دهد که او استمرار و تبدیل را اثبات و پرورش می دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد