مقاله انگلیسی ترجمه شده :مطالعه طولی مدیریت در آمد: تجزیه توانایی های مالی شرکت ها

مشخصات محصول
قیمت:22000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M607

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  مطالعه طولی مدیریت در آمد: تجزیه تواناییهای مالی شرکتها

عنوان انگلیسی:

the longituinal study of earnings management : analysis on companies financial abilities

چکیده فارسی:

هدف این مقاله ارائه دلایل تجربی روابط بین تواناییهای مالی در مقابل عبارات مالی مرتبط به سطح مدیریت درآمد بین شرکتهای دولتی بورس مالزی ، از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۲ می باشد. در درجه اول، نمونه های اولیه از ۳۷۵ شرکت دولتی منتخب که ۴۵۰۰  سال کاری تحت مشاهده بودند، تشکیل شد. از نمونه ها ، آن شرکتهایی که به کار مدیریت درآمد اشاره نکرده اند، به عنوان نمونه مطالعه جدا شدند. بدین ترتیب، نمونه نهایی این مطالعه شامل ۳۹۷۱ مشاهده سال کاری است. این مطالعه مدل کوتاری را به عنوان مدل اندازه گیری برای سطح مدیریت درآمد در سازمان تجاری انتخاب کرد. . در ضمن، نتایج این تحقیق به ارتباطات مهمی بین صلاحیت درآمد، صلاحیت ساختار مالی، صلاحیت بازپرداخت بدهی و عوامل غیر مالی در ارتباط با سطح در آمد مدیریت  در سازمان تجاری اشاره کرده است. بنابراین، این مدارک می توانند به عنوان مکانیسم مالی جدیدی برای سهامداران بالقوه و موجود مورد استفاده قرار گیرند تا آنها را در تصمیم گیریهایشان یاری رساند.

واژگان کلیدی: مدیریت درآمد EM، توان درآمدها EAB، توان بازپرداخت بدهی DRAB، توان ساختاری مالی FSAB

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد