مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M564

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

عنوان انگلیسی:

Perceived safety climate and organizational trust: the mediator role of job satisfaction

چکیده فارسی:

اهداف. هدف مطالعه کنونی تایید نقش میانجی رضایتمندی از شغل در روابط بین درک مسئولیت سازمانی و شرایط امن و برجسته سازی ابعاد شرایط امن بر ابعاد مسئولیت سازمانی است. مشارکت کننده ها. مطالعه کنونی ایجاد داده های جمع آوری شده از ۱۴۷ مشارکت کننده از سیستم سلامت است. روش شناسی. طرح استفاده شده در مطالعه نوسنجی، نوع همبستگی درون گروهی پیش بینانه بود. نتایج. رضایتمندی از شغل میانجی جزئی در رابطه بین درک شرایط امن و مسئولیت سازمانی است.

کلمات کلیدی. درک شرایط امن، رضایتمندی از شغل، مسئولیت سازمانی

۱– درک امنیت کاری

درک شرایط امن به عنوان درک معقول کارمندان در رایطه با سیاست های و کاربرد ابزارها برای اطمینان از محیط کاری بی خطر و امن تعریف شده است.

هافمن و همکارن (۲۰۰۵) تصور می کنند شرایط امن به عنوان ساختاری است که در برگیرنده مجموعه ابعادی است: گرایش مدیریتی به سمت نتایج امن، رفتار پیش فعال برای حفظ امنیت و سیستمی قانع کننده برای این رفتارها.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد